Nieuws

Kamer deelt zorg over gebrek aan maatwerk en toename administratieve lasten

01 mei 2015

Op donderdag 30 april ging de Tweede Kamer in debat met staatssecretaris Van Rijn over de decentralisatie Wmo en de Wlz. Kamerleden hebben zich hard gemaakt voor veel van de zorgen die de VGN met hen had gedeeld: de grote toename aan administratieve lasten waardoor middelen niet bij de zorg terechtkomen, gebrek aan maatwerk in de Wmo en de Wlz en problemen in de toegang voor nieuwe cliënten. Deze zorgen hebben we ook in een brief (zie de bijlage) met hen gedeeld. De inzet van Kamerleden heeft helaas niet altijd geleid tot toezeggingen van de staatssecretaris waarop we hadden gehoopt. De belangrijkste toezeggingen en uitkomsten van het debat vindt u in dit artikel. 

Administratieve lasten

De staatsecretaris erkent dat er veel geld verloren gaat aan de administratieve lasten. Hij belooft dan ook echt regie te nemen op dit onderwerp. Hij zoekt hierbij de samenwerking met het lopende traject tussen gemeenten en zorgaanbieders (Informatievoorziening Zorgaanbieders, ofwel project iZA). In het debat kwam ook nadrukkelijk aan de orde dat dat er meer moet worden gestandaardiseerd in de manier van declareren en factureren.

Vernieuwingsagenda

Van Rijn heeft toegezegd dat er, naast de al eerder aangekondigde vernieuwingsagenda Wlz, ook een vernieuwingsagenda voor de Wmo 2015 komt voor onder andere dagbesteding en verbreding van het sociaal domein. Deze vernieuwingsagenda krijgt een belangrijke plek krijgt in de volgende voortgangsrapportage vlak voor de zomer.

Maatwerk in de Wmo en Wlz

De VNG gaat het belang respijtzorg (waaronder logeren) opnieuw benadrukken en er komt een aparte voortgangsrapportage over informele zorg, waarin ook in beeld wordt gebracht wat gemeenten doen aan respijtzorg. In het Wlz-inkoopbeleid van 2016 krijgt persoonsvolgende bekostiging een grotere plek om maatwerk beter vorm te geven. Daarnaast vervalt bij kortdurend verblijf (logeren) in de Wlz de eis van toegelaten instelling voor PGB-cliënten. Ook heeft Van Rijn belooft om samen met ons een oplossing te vinden voor de problemen die ontstaan door het maximeren van logeren binnen de Wlz tot 104 etmalen.

Samenhang

Van Rijn gaat, in samenwerking met de VGN, de VNG en Federatie Opvang, onderzoeken wat er bij jongeren met een LVB (18-23 jaar) misgaat in de samenloop Wmo, Jeugdwet en Wlz. Van Rijn wil echter geen onderzoek doen naar onze zorgen omtrent de toegang in de Wlz. Hierover zal de VGN opnieuw contact opnemen met het CIZ.
Wel heeft de staatssecretaris herhaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg en ondersteuning van cliënten zolang er geen Wlz-indicatie is.

Oproep Van Rijn

In reactie op zorgen rondom de prijs/kwaliteitverhouding in de Wmo, roept de staatssecretaris zorgaanbieders op namen en rugnummers te melden van gemeenten die te lage tarieven hanteren om de CAO-lonen te kunnen betalen. Dat is voor hem de enige manier om te kunnen ingrijpen.