Nieuws

Kenniscentrum LVB start met project loverboyslachtoffers

07 september 2016

Jongeren (meisjes en jongens) met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van loverboys/mensenhandel. Het Landelijk Kenniscentrum LVB is gestart met het project Loverboyslachtoffers LVB/GGZ.

Zij voert dit project uit in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en JeugdpsychiatrieVereniging Gehandicaptenzorg NederlandGGZ Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). Wij willen met dit traject komen tot een betere preventie, signalering, registratie, opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys/mensenhandel.

Het is enerzijds een verdieping en gericht vervolg op de resultaten uit de “Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd” voortkomend uit het actieplan “Hun verleden is niet hun toekomst” van de commissie Azough. De daarbij ontwikkelde instrumenten van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) houden we in dit project tegen het licht. We maken de bestaande NJi-instrumenten op maat en/of ontwikkelen andere instrumenten voor professionals die werken met meisjes en jongens met een LVB en/of psychische problemen. De bestaande instrumenten zijn gericht op signalering, risicotaxatie, samenwerking met politie en justitie, melding bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), opvang en hulp aan slachtoffers. Bovengenoemde documenten zijn hier te downloaden.

Anderzijds richt het project zich op borging van het daadwerkelijk gebruik van alle instrumenten: zowel van de instrumenten die in dit traject worden ontwikkeld als van de instrumenten die in een eerder stadium zijn ontwikkeld.

Het project wordt financieel ondersteund door het Ministerie van VWS.

Projectaanpak

In dit project staan centraal de kennis en de behoefte van de professionals uit de LVB/GGZ sector. We gaan hen actief betrekken en halen hun kennis, vragen, wensen en in het veld ontwikkelde instrumenten op middels consultatie en expertmeetings. Professionals kunnen deze resultaten benutten voor jongeren in zorg met (een vermoeden van, een verhoogd risico op of daadwerkelijke) loverboyproblematiek. Deze resultaten kunnen ook worden gebruikt bij de preventie, registratie en signalering van jongeren met LVB/GGZ-problematiek in het sociaal gemeentelijk domein. Middels regiobijeenkomsten en een eindconferentie (begin 2017) dragen we actief bij aan verdere toerusting en implementatie van de instrumenten ten behoeve van het zorgveld en het gemeentelijk domein.

Aan het project is een stuurgroep verbonden met vertegenwoordigers uit genoemde werkvelden. Het voorzitterschap is wederom in handen van Naima Azough.

Naast ons project is het NJi gestart met borging van de al ontwikkelde instrumenten in het gemeentelijk domein (augustus tot en met december 2016). Regioplan doet onderzoek naar jongens en loverboyproblematiek (van mei tot oktober 2016). Zij ontvangen eveneens subsidie van het ministerie van VWS. We volgen de ontwikkelingen en benutten waar mogelijk de resultaten voortkomend uit het NJi-project en onderzoek van Regioplan.

Oproep aan experts en contact

Inmiddels hebben we instellingen bezocht en spreken we experts vanuit de LVB en GGZ sectoren. Op dit moment zijn we ook op zoek naar andere experts die kennis hebben van en ervaring hebben met loverboyproblematiek en (seksuele) weerbaarheid bij jongeren met LVB- en/of GGZ-problematiek. Wilt u uw kennis en/of instrumenten met ons delen of wilt u uw specifieke behoefte op dit vlak doorgeven, dan ontvangen we graag uw reactie. Deze kunt u zenden aan:
Ineke Glissenaar, projectleider: i.glissenaar@kenniscentrumlvb.nl;
Josine Holdorp, projectmedewerker: j.holdorp@kenniscentrumlvb.nl.
We zijn ook te bereiken via 030-7400400.

Geregeld zetten we op onze website meer informatie over de stand van zaken van de resultaten in dit project.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit