Nieuws

Kiezen voor de Taakgerichte Uitvoeringsvariant

06 juli 2020

Voor zorgaanbieders en gemeenten die overwegen om taakgericht te gaan werken in het sociaal domein, is deze nieuwe handreiking opgesteld. De handreiking geeft een overzicht van de belangrijkste te maken keuzes in het opzetten van een taakgerichte werkwijze en geeft een eerste inzicht in de (praktische) consequenties van deze keuze voor de uitvoeringspraktijk inclusief succesfactoren en belangrijke valkuilen. In dit bericht leest u wat de meerwaarde van deze handreiking is en hoe het verdere ontwikkelpad van taakgericht werken eruitziet.

schermafbeelding uitvoeringsvarianten

Drie uitvoeringsvarianten
In 2015 zijn er drie uitvoeringsvarianten (inspanningsgericht, taakgericht, outputgericht) ontwikkeld voor het Sociaal Domein. De inspanning- en outputgerichte variant gaan uit van een individuele zorgtoewijzing en het afrekenen van de geleverde zorg op basis van deze toewijzing. Ook de verantwoording van zorg is gebaseerd op de zorglevering aan een individu.
De taakgerichte uitvoeringsvariant onderscheidt zich van de andere varianten doordat een zorgtaak wordt gefinancierd op het niveau van een taak en of (deel) populatie, zonder financiële afrekening en verantwoording op individueel niveau. Dit levert in theorie een aantal belangrijke voordelen op in het kader van reductie van vermijdbare administratieve lasten. Daarnaast schuilt in taakgericht de belofte van betere financiële beheersbaarheid, efficiëntie in de uitvoering en meer samenwerking tussen partijen.

Taakgerichte variant
In de praktijk zien we dat de taakgerichte uitvoeringsvariant nog relatief beperkt wordt toegepast, maar dat de interesse erin toeneemt. We zien momenteel verschillende verschijningsvormen ontstaan, aangezien gemeenten taakgericht op eigen wijze interpreteren en vormgeven. In feite kunnen we constateren dat deze variant nog in ontwikkeling is. Zonder goede begeleiding van dit ontwikkelproces, bestaat het risico dat de potentiële en belangrijke winst van de taakgerichte variant verloren gaat. De handreiking Kiezen voor de Taakgerichte Uitvoeringsvariant is hierin een volgende stap in de ontwikkeling.

Hoe ziet de verder ontwikkeling van taakgericht werken eruit?
Er is een begeleidingscommissie in het leven geroepen die de doorontwikkeling van de taakgerichte uitvoeringsvariant gaat begeleiden. Omdat de taakgerichte uitvoeringsvariant de afgelopen jaren onderbelicht is gebleven, is het nodig om deze variant gezamenlijk als gemeenten en aanbieders verder te doordenken en te ontwikkelen. Het is van belang om de dilemma’s een stap verder te brengen en ook om de daadwerkelijke uitvoering van inrichtingskeuzes (o.a. oriëntatie op inkoop, gunning, het toepassen van de gewenste werkwijze en de evaluatie) nader uit te werken. Daarin zal ook aandacht zijn voor de relatie tussen de drie uitvoeringsvarianten.

Meer informatie
Meer informatie over de drie uitvoeringsvarianten en andere hulpmiddelen voor standaardiseren in het sociaal domein zijn te vinden op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Daar vindt u onder meer de handreikingen voor de overige uitvoeringsvarianten en de standaard administratieprotocollen.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga