Nieuws

Kwaliteitsverbetering taxatiegesprekken bij vermoeden seksueel misbruik: een update

07 april 2022

Als professional kun je te maken krijgen met vermoedens van seksueel misbruik bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Het is belangrijk om er snel achter te komen wat er precies is gebeurd. Dit kan door het inzetten van een taxatiegesprek. Een duidelijk kwaliteitskader voor dit soort gesprekken ontbreekt alleen nog. De komende tijd wordt hier over gesproken.

verhelderend taxatiegesprek

Ontbreken eenduidig kwaliteitskader

Voor de gehandicaptenzorg is er de handreiking Sturen op aanpak van seksueel misbruik uit 2011. Op deze handreiking hebben VGN Politie en het OM het addendum Veiligheid en veerkracht versterken in 2017 vastgesteld. In deze handreikingen lees je over verschillende type gesprekken met enkele richtlijnen. Er ontbreekt echter een eenduidig kwaliteitskader waaraan de gesprekken moeten voldoen. Op dit moment is er met name behoefte aan een kader voor de zogenaamde taxatiegesprekken, omdat juist deze gesprekken vaak het voorportaal van een strafrechtelijk onderzoek zijn.

Taxatiegesprek kan opheldering geven

Een taxatiegesprek is een gesprek met een kind of een volwassene met een verstandelijke beperking. Het doel van het gesprek is om op objectieve, gestructureerde en gestandaardiseerde wijze verheldering te krijgen over de betekenis van een vage onthulling. Want bij vermoedens van seksueel misbruik is het van belang om in een vroeg stadium deze vage onthulling te verhelderen zodat veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden, hulp kan worden geboden en een eventueel strafrechtelijk traject kan worden gestart.

Gehandicaptenzorg erkent belang

De gehandicaptenzorg erkent het belang van kwaliteitsverbetering van de taxatiegesprekken en de taxateurs om te zorgen dat het gesprek goed aansluit op het strafrechtelijk onderzoek.

Verkennend onderzoek

Drs. Mirjam ter Beek heeft een verkennend onderzoek gedaan naar een kwaliteitskader voor taxatiegesprekken. Zij heeft ook interviews gehouden met een aantal deskundigen uit organisaties in de gehandicaptenzorg en de bevindingen zijn met hen gedeeld.

Door de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis is expliciet gekozen om te gaan werken met het ‘methodisch interview’ volgens het NICHD-protocol. Vanwege de afwijkende situatie in de gehandicaptenzorg is daar (nog) niet voor gekozen en kan er ook voor één of meerdere andere methodes worden gekozen.

Gesprekken met deskundigen

Er wordt de komende periode gesproken met betrokken deskundigen over op welke wijze invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering van taxatiegesprekken.

Scholing taxatiegesprekken

De scholing taxatiegesprekken is al bezig met kwaliteitsverbeteringen, mede naar aanleiding van de in het onderzoek opgedane inzichten. Er is dus geen reden om deze trainingen in het volgen van de huidige systeem van taxatiegesprekken niet meer te volgen.

Deze pagina is een onderdeel van: