Nieuws

Landelijk Toezicht Jeugd 2017: toezicht op nieuwe vormen jeugdhulp en verbinding landelijk en lokaal toezicht

02 januari 2017

De Inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie richten in 2017 hun toezicht in het jeugddomein onder meer op nieuwe vormen van jeugdhulp die thans worden aangeboden. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het verbinden van het landelijk toezicht jeugd met het lokale toezicht van gemeenten.

Kind huilt

De drie inspecties zijn verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de kwaliteit van het aanbod van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor de inrichting van hun toezicht in 2017 is het Jaarwerkprogramma Landelijk Toezicht Jeugd 2017 opgesteld.

Nieuw aanbod

Met de stelselwijziging in 2015 is een grote dynamiek ontstaan in het gehele jeugddomein. Aan de ene kant is sprake van fusies en overnames, aan de andere kant ontstaat een divers palet van kleinschalige aanbieders van jeugdhulp. Bij het toezicht in 2017 richten de inspecties zich met bijzondere aandacht op deze nieuwe vormen van jeugdhulp. Want welke vorm ook wordt gekozen, er moet altijd sprake zijn van verantwoorde hulp, waarbij de veiligheid van de jongeren voorop staat.

Verbinden landelijk en lokaal toezicht

In 2017 wordt ook nadrukkelijk ingezet op het verbinden van het landelijk toezicht jeugd met het lokale toezicht van gemeenten. Daar waar de inspecties integrale hulp verwachten van het veld, mag van de inspecties en de gemeentelijke toezichthouders hetzelfde worden verwacht waar het gaat om toezicht. Goede samenwerking en afstemming moet leiden tot een sluitend en efficiënt toezicht in het jeugddomein.

Transparantie

De inspecties vinden het belangrijk om transparant te zijn over de resultaten van het toezicht en de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd. Door openbaarmaking van bevindingen kunnen professionals en bestuurders leren van het (calamiteiten) toezicht dat de inspecties hebben uitgevoerd. Daarnaast willen de inspecties met openbaarmaking vooral ook de burgers informeren over de kwaliteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Samenwerking inspecties

Binnen het Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD) werken de drie inspecties samen met de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gezamenlijke onderzoeksprogramma van deze vijf rijksinspecties in het brede sociaal domein is eerder gepubliceerd in de Meerjarenvisie STJ/TSD 2016-2019.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: