Nieuws

Minister Helder krijgt voordeel van de twijfel tijdens debat gehandicaptenbeleid

25 april 2022

Op 21 april sprak minister Helder met de Kamer tijdens een commissiedebat over het gehandicaptenbeleid, de verpleeghuiszorg en de Wlz. De Kamer nam tijdens het debat ruim de tijd om te spreken over het VN-verdrag Handicap, de verschillende VWS programma's als Onbeperkt Meedoen! en de Toekomstagenda gehandicaptenzorg.

Minister Conny Helder (VWS)
Minister Conny Helder (VWS)

Brief VGN aan de Tweede Kamer

De VGN had voorafgaand aan het debat een brief aan de Kamer gericht om daarin diverse punten onder de aandacht te brengen. Deze punten zijn tijdens het debat ook aan bod gekomen. De Kamer toonde zich ongeduldig op veel thema's, maar gaf minister Helder het voordeel van de twijfel, mede dankzij een aantal toezeggingen van haar kant.

Meedoen belangrijkste onderwerp

Het belangrijkste onderwerp was meedoen. Tijdens het debat werd gesproken over de inzet voor het VN-verdrag en over meedoen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). De Kamer gaf aan dat gemeenten hier een belangrijke rol hebben en verwachten dat de minister ze daar actiever op wijst.

Ook is gesproken over de participatieproblemen die mensen met LVB meemaken. De Kamerleden Werner (CDA) en Bikker (CU) vroegen om meer inzet van de minister binnen het kabinet, mede naar aanleiding van de talk­show ‘LVB doet mee’. 

Kamerleden hekelen gebrek aan beleidskracht

De Kamerleden keken naar de minister voor concrete oplossingen en waren teleurgesteld door het gebrek aan besluiten van Helder. Ze vroegen zich af waarom de minister weer opnieuw onderzoeken wil doen en plannen wil maken, waarom worden er niet nu concreet dingen geregeld voor de arbeidsmarkt, het onderwijs en in de bouwregelgeving? De minister toonde zich begripvol en verwees naar lopende initiatieven, onder meer over overheidscommunicatie met het ministerie van BZK.

De minister verwees naar de brief van 19 april over haar inzet voor het VN-verdrag Handicap. Er komt een extra hoofdstuk in de toekomstagenda gehandicaptenzorg en ze gaat op zoek naar een aanjager. De Kamer drong erop aan dat dit dan iemand met een beperking zal zijn. 

Complexe zorg: onderzoek naar VG6/VG7

Meerdere Kamerleden vroegen naar de voortgang van de herijking van de complexe zorg. Minister Helder gaf aan in gesprek te zijn met veldpartijen over het verbeteren van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Deze zomer wordt onderzoek uitgevoerd naar een nieuwe indeling van cliënten in de zwaarste profielen: VG6 en VG7. Dit onderzoek zal volgens de minister zichtbaar maken of de zorgprofielen beter passend gemaakt moet worden bij de zorgbehoefte. Na dit onderzoek 'komt de NZa in beeld om te kijken of we daar een passend tarief bij hebben'. De Kamer vroeg ook aandacht voor de administratief belastende meerzorg die  mogelijk kan afnemen als er een passend tarief is.

Personeelsgebrek in de gehandicaptenzorg

De Kamer vroeg aandacht voor het personeelsgebrek in de gehandicaptenzorg. Er zijn 7000 vacatures waarvan er 2000 moeilijk vervulbaar zijn. Wat gaat de minister daaraan doen? De minister verwees naar lopend beleid, maar gaf ook aan dat dit meer aandacht vergt. Kan meer uren werken meer lonend worden gemaakt, kan technologie en innovatie breder worden ingezet?

Toekomst met steeds krappere arbeidsmarkt

Sowieso moeten alle maatschappelijke sectoren zich voorbereiden op een toekomst met een steeds krappere arbeidsmarkt. De minister is niet van plan extra middelen bovenop de extra 675 miljoen voor de OVA ter beschikking te stellen. Er komt wel een vervolg op de innovatie-impuls van de vorige minister. 

Terugdringen van de administratieve lasten

De minister wil zich inzetten voor het terugdringen van admini­stratieve lastendruk en voor het aandeel medewerkers niet in loondienst. Er komt binnenkort een brief over de arbeidsmarkt in de zorg en een apart commissiedebat op 6 juli.

Voorafgaand aan het debat informeerde minister Helder in een brief de Tweede Kamer over de actielijnen voor het vervolg van de aanpak van de implementatie van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. 

Bekijk het volledige commissiedebat gehandicaptenbeleid terug.

Portretfoto Martijn Koot
Wil je meer weten?
Neem contact op met Martijn Koot