Nieuws

Nieuw Pensioenstelsel: voorkeursrichting PFZW voorlopig bepaald

Leestijd: 1 minuten
13 mei 2022

Werkgevers- en werknemersorganisaties in alle sectoren die verbonden zijn aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), hebben een voorlopige voorkeursrichting geformuleerd over de toekomstige pensioenregeling van PFZW die op 1 januari 2026 in moet gaan. De voorlopige voorkeur gaat uit naar de solidaire premieregeling in combinatie met collectieve waardeoverdracht van bestaande pensioenaanspraken (invaren). Deze voorkeur van werkgevers- en werknemersorganisaties geeft, als werkhypothese voor PFZW, richting om de voorbereidende werkzaamheden verder vorm te geven die nodig zijn om de overgang in 2026 te halen.

Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Solidaire premieregeling

Voor zowel werkgevers als werknemers is pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Een van de uitgangspunten bij het vormgeven van de toekomstige pensioenregeling is het streven dat de onderdelen in de regeling zoals we die nu kennen, zoals ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen, zoveel mogelijk hetzelfde geregeld blijven.

In de toekomstige regeling moet ruimte zijn voor solidariteit, risicodeling en -demping in opbouw- en uitkeringsfase, en een zo groot mogelijke kans op behoud van koopkracht. Deze uitgangspunten passen bij de waarden die werknemers en werkgevers in de bij PFZW aangesloten sectoren belangrijk vinden. Op basis van deze uitgangspunten gaat de voorlopige voorkeur van werkgevers- en werknemersorganisaties uit naar de solidaire premieregeling.

In het voorjaar van 2023 maken werkgevers en werknemersorganisaties een definitieve keuze voor de soort premieregeling.

Collectieve waardeoverdracht bestaande pensioenaanspraken

De belangrijkste reden om te kiezen voor invaren is dat het de wettelijke standaard is waardoor er een pensioenregeling komt die eerlijk is voor alle generaties, werkend en gepensioneerd. Ook maakt deze keuze het mogelijk om eerder te indexeren. Bovendien leidt niet invaren tot het naast elkaar bestaan van twee pensioenregelingen. Dat brengt een complexere uitvoering en communicatie en daarmee hogere uitvoeringskosten met zich mee, die uiteindelijk ten koste zouden gaan van de pensioenuitkeringen van de  actieve en gewezen deelnemers van PFZW. Bij het maken van de definitieve keuze voor invaren, later in 2023, moet inzichtelijk zijn in hoeverre - al dan niet met compensatie - sprake kan zijn van evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen.

Standpunt VGN

De hierboven beschreven keuze is nu formeel gemaakt door de sinds 1 januari 2022 functionerende Commissie Arbeidsvoorwaarde Pensioen (CAP). In deze paritaire commissie onder leiding van een onafhankelijk voorzitter wordt de VGN vertegenwoordigd door de heer Gerard Gerding, bestuurder van Gemiva-SVG.

De keuze van de CAP sluit aan bij de vanwege de noodzakelijke procesvoortgang door het bestuur van PFZW in 2021 gemaakte preferente keuze. In de ALV op 3 juni 2021 heeft het toenmalige PFZW-bestuurslid Age Bakker die keuze gepresenteerd. De ALV stemde in met de preferente keuze 'solidaire premieregeling' en het 'invaren' en gaf daarmee tevens het mandaat aan het (toen nog toekomstige) VGN-lid in de CAP. 

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep

Deze pagina is een onderdeel van: