Nieuwe leerweg in de zorg voor mensen met een beperking in het mbo-praktijkleren

Voor een betekenisvol eigen leven voor mensen met een beperking is het essentieel dat zij gewoon kunnen meedoen in de maatschappij. Het kunnen volgen van een opleiding is hiervoor een basisvoorwaarde. Maar het beroepsonderwijs sluit vaak niet aan bij de mogelijkheden van mensen met een beperking. De VGN en ActiZ zetten zich hiervoor in op het gebied van leren en ontwikkelen door aan te sluiten bij de behoefte van zorgorganisaties in de praktijk. Samen met zorgorganisaties en Calibris Advies zijn leerpaden ontwikkeld zoals de brancheopleiding WoonHulp waar mensen met beperking op hun eigen niveau en in hun eigen tempo nieuwe vaardigheden kunnen verwerven.

Docent legt theorie uit aan twee studenten

Servicedocument nieuwe leerweg 

Nieuw is nu dat er specifiek voor deze doelgroep een leerweg is ontwikkeld in de zorg die wordt afgesloten met een mbo-praktijkverklaring.  Deze leerweg is ontwikkeld in de pilot praktijkleren van De Programmaraad waarbij mbo-instellingen en zorgorganisaties nauw samenwerkten. Het blijkt dat de dagbesteding kan worden gebruikt als praktijkleerplek voor een mbo-opleiding op niveau 1, die wordt afgesloten met een mbo-praktijkverklaring. In het Servicedocument Praktijkleren met een praktijkverklaring voor mensen met een dagbestedingsindicatie wordt deze leerweg de hand van de brancheopleiding WoonHulp beschreven. Daarmee is er een doorlopende leerlijn gecreëerd van maatwerk opleidingen in de dagbesteding naar het MBO op niveau 1. Dit biedt kansen voor leerlingen en werkgevers, die iedere helpende hand in de zorg kunnen gebruiken

Brancheopleiding als voortraject en lesmateriaal

Veel mensen met een beperking die na het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) niet direct kunnen doorstromen in een mbo-opleiding kunnen in de dagbesteding via een praktijkopleiding in de loop der tijd hun vaardigheden vergroten. Deze leerweg is gerealiseerd voor de brancheopleiding WoonHulp. Daarnaast zijn hier recent brancheopleidingen aan toegevoegd;  Assistent facilitair, Assistent groen en Assistent logistiek. Vanuit deze “voorschakeltrajecten” kunnen mensen met een beperking vanuit de dagbesteding doorstromen naar een opleiding Praktijkleren met de praktijkverklaring binnen de derde leerweg. De kandidaten zijn daardoor vaak al bij het begin van de mbo-praktijkopleiding bekend bij de zorgorganisatie. In overleg met de mbo-instelling kan ook (deels) gebruik worden gemaakt van het lesmateriaal uit de brancheopleidingen bij de invulling van de praktijkopleiding. Hierdoor wordt de overstap vanuit de dagbesteding naar het mbo-traject verkleind. Ook is het belangrijk om met de mbo-instelling vooraf te stemmen welke instroomeisen zij stellen.

Samenwerking

Vanwege de arbeidsmarkttekorten in de zorgsector is het essentieel dat alle talenten worden benut. Binnen dagbestedingslocaties in de gehandicapten- en ouderenzorg wordt daarom de branche-opleiding WoonHulp aangeboden aan mensen met een beperking. De VGN en ActiZ hebben de praktijkopleiding WoonHulp voorzien van een branche-erkenning. Er is een groeiende interesse van zorgorganisaties in de Woonhulpen. Maar ook de behoefte om de deze studenten de mogelijkheid te geven om zich verder door te ontwikkelen binnen het mbo.  De brancheopleiding WoonHulp sluit goed aan bij enkele werkprocessen van de mbo-opleiding Entree Assistent dienstverlening & zorg. Daarom hebben de VGN en ActiZ de handen ineengeslagen om een ontwikkellijn op een dagbestedingslocatie te starten waarbij mensen met een beperking na de opleiding Woonhulp kunnen doorstromen naar een praktijkopleiding in de derde leerweg die wordt afgesloten met een mbo-praktijkverklaring. Hiervoor is het nodig dat de mbo-instelling en zorgorganisatie afspraken maken over o.a.

  • De inrichting van de praktijkopleiding.
  • De rolverdeling tussen de mbo-instelling en de zorgorganisatie
  • De toelatingseisen die aan de kandidaten worden gesteld
  • De wijze waarop de leerplek binnen de dagbesteding wordt vormgegeven
  • De inrichting van het praktijkleertraject en het gebruikte lesmateriaal
  • De deskundigheid van de praktijkopleider en werkbegeleiders

In het Servicedocument is beschreven hoe deze samenwerking tussen een mbo-instelling en zorgorganisatie kan worden ingevuld en welke stappen hierbij moet worden gezet. Met uiteraard voldoende ruimte voor de mbo-instelling en zorgorganisatie om deze samenwerking op maat en naar eigen inzicht in te vullen
 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Aart Bertijn