Oproep Lab 2030: kom in actie om (meer) kansen te creëren in de buurt van jouw gehandicaptenzorglocatie

Een ‘betekenisvol leven’ en op eigen wijze ‘meedoen’ in de samenleving, ongeacht beperking, staan centraal in de Visie 2030. Meedoen aan de samenleving betekent meedoen in de buurt waar mensen wonen. Meedoen gaat over het stimuleren van ontmoeting en sociale contacten en het tegengaan van eenzaamheid en uitsluiting. Maar hoe organiseer je (structurele) verbinding met de buurt, op een manier die past bij de mensen die worden ondersteund door jou en/of je collega’s? Hoe kun je van betekenis zijn voor de buurt en hoe kan de buurt van betekenis zijn voor jouw locatie? En welke voordelen kan verbinding met de buurt nog meer opleveren (zoals de inzet van informele zorg)? En hoe neem je collega’s mee in een meer buurtgerichte manier van werken?

Experimenteertraject Lab 2030 kansen in de buurt

Experimenteertraject

Bij veel gehandicaptenzorgorganisaties spelen bovenstaande vraagstukken, zo bleek tijdens de inspiratie kick-off van Lab 2030 op 21 juni. En daar willen we met jou en andere gehandicaptenzorgorganisaties mee aan de slag! Als vervolg op de inspiratie kick-off organiseert de VGN het experimenteertraject van LAB 2030. 80% van de deelnemers aan de kick-off wil meer kansen in de buurt benutten: dit maken we graag mogelijk, ook als je niet aan de inspiratie kick-off deelnam!

Alle informatie over het traject en aanmelden

Hieronder lees je alles over dit experimenteertraject en onderaan de pagina kun je je aanmelden via het formulier!

Groot denken, klein doen

Onder het Visie 2030-motto ‘groot denken, klein doen’ wil de VGN binnen Lab 2030 starten met een experimenteertraject voor medewerkers uit de gehandicaptenzorg. In het traject ga je aan de slag om de verbinding tussen mensen met en zonder beperking in de buurt van jouw locatie te vergroten.

Het doel van het experimenteertraject is om haalbare en praktische oplossingen te bedenken en uit te proberen in de praktijk. Door en voor mensen in de praktijk mét commitment van het management (en daarmee uit verschillende lagen). Want veel experimenten stokken door een gebrek aan verbinding met de dagelijkse praktijk, blijkt onder meer uit een recent rapport van de Raad voor de Volksgezondheid. De oplossingen betreffen geen grote organisatieverandertrajecten, maar ‘kleine’ stappen en veranderingen die het verschil maken voor de mensen van jouw locatie. Veranderingen die het gevoel van meedoen en van betekenis zijn vergroten.

Kracht van het samen doen

Als deelnemer van het experimenteertraject trek je intensief op met andere gehandicaptenzorgorganisaties. We gaan uit van de kracht van het samen doen. Jullie inspireren elkaar met ervaring en kennis van bewezen praktijkvoorbeelden.

Jij brengt jouw eigen vraag of idee in. Zoals “hoe breng ik verschillende doelgroepen in de wijk bij elkaar?” of “hoe maken we onze succesvolle aanpak expliciet voor meer collega’s?”. De vragen of ideeën kunnen verschillend van aard zijn, als ze maar gaan over het hoofdthema: verbinding met de buurt. Als je alleen nog de intentie hebt om meer kansen te creëren in de buurt kun je zeker ook meedoen. Dit is je kans om verandering te bewerkstellingen en je te laten inspireren door mensen uit andere (zorg)organisaties!

Voor wie is Lab 2030 bedoeld?

Het Lab 2030 is voor iedereen die bij een gehandicaptenzorgorganisatie werkt/actief is en zich graag inzet om het gevoel van meedoen en betekenis ervaren van mensen met een beperking te vergroten. Wij geloven dat iedereen die betrokken is bij de organisatie een goede bijdrage kan leveren. Begeleider, beleidsmedewerker, behandelaar, vrijwilliger, schoonmaker, kok: iedereen kan zich aanmelden. De kennis en ervaring van alle betrokkenen bij de gehandicaptenzorg staat centraal; ook die van mensen met een beperking. Veranderen doe je niet alleen. Daarom vragen we je om met een team van minimaal twee personen in te schrijven. Ook is het belangrijk dat je steun ervaart vanuit de organisatie. Daarom vragen we ook commitment van een leidinggevende.

Hoe ziet het Lab 2030 ‘Kansen creëren in de buurt’ eruit?

Dit Lab 2030 loopt van september tot december 2022. Gedurende deze periode doorlopen we drie labdagen waarin we samen onderzoeken hoe we kansen kunnen creëren in de buurt en vooral ook hoe we hier stappen in kunnen zetten om dit te realiseren. We gebruiken hiervoor de design-thinking methode. Het betrekken van de mensen waarom het gaat, het voortdurend bewust zijn van het doel van je idee, reflectie en de impact die je wilt creëren en het toetsen van je idee zijn belangrijke succesfactoren.

De deadline voor aanmelden is 2 september.

Planning

 • Korte (online) kennismaking (vanaf augustus t/m begin september)
 • Labdag 1 (26 september): Inhoudelijke sessie met theorie voor een kennisbasis over het thema en jouw eigen vraagstuk aanscherpen op basis van empathisch onderzoek
 • Labdag 2 (3 november): Herformuleren van het doel en (bestaande/nieuwe) oplossingen zoeken
 • Labdag 3 (8 December): Prototype presenteren en aanscherpen

Elke labdag is bij de VGN in Utrecht. Deze dagen duren van 09.30 tot 16.00 en tussen de dagen werk je verder aan je plan ter voorbereiding op de volgende stap in het proces.

 • Meet up (datum TBA): feestelijke bijeenkomst waarin je het podium kan pakken met je geteste prototype. We nodigen iedereen die baat kan hebben bij de geteste prototypen of die de prototypen verder kunnen helpen uit. Jij ontvangt de titel van vernieuwer van de gehandicaptenzorg.

Uitgangspunten

 • Inspireren: we delen inhoudelijke theorie en best practices. Hierin focussen we ons niet alleen op goede voorbeelden uit de zorg maar halen we ook inspiratie uit andere sectoren, zoals het onderwijs of het bedrijfsleven.
 • Uitproberen: we creëren ruimte om te experimenteren. We staan in de doe-stand en leren door trial and error.
 • Leren van en met elkaar: we gebruiken interactieve werkvormen waarbij we elkaar als kritische vrienden ondersteunen, feedback geven, helpen en aanmoedigen.
 • Verduurzaming: we zoeken draagvlak binnen de organisatie maar smeden ook nieuwe coalities zodat organisaties de handvatten hebben om ook na het lab stappen te zetten.

Wat kun je van ons verwachten?

In Lab 2030 experimenteren we met andere relaties in de buurt. Als deelnemer aan het experimenteertraject word je ondersteund bij jouw experiment terwijl jij met je eigen team werkt aan het creëren van kansen in de buurt. De ondersteuning bestaat uit: 

 • Een leertraject van innoveren; via bewezen experimenteer-werkvormen en tools zetten we tijdens de labdagen kleine stappen vooruit
 • Individuele coaching; als deelnemer heb je een eigen contactpersoon van Lab2030 die je helpt bij het experimenteren.
 • Uitwisseling met andere deelnemers; je wisselt ideeën, ervaringen, kennis, inspiratie, feedback en adviezen uit met andere deelnemers. Onder andere met je eigen buddy; een andere deelnemer waarmee je kunt sparren.
 • Het monitoren van de experimenten; via zelfevaluaties hou je zelf de voortgang van het experiment bij. Samen met je coach en andere deelnemers reflecteer je hierop.

VGN begeleidt dit traject samen met Kennisland. Ook helpen adviesraden je met hun kennis en ervaring.

 • Kennisland: een denk- en doetank voor maatschappelijke vooruitgang. Ze zetten zich al meer dan twintig jaar onafhankelijk en onvermoeibaar in voor een open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving: een kennissamenleving. Ze experimenteren in de praktijk met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst, samen met de betrokkenen. En ze leren mensen zelf vernieuwen.
 • Wijze buren (adviesraad): een gemengde groep van bevlogen betrokkenen, zoals mensen met een beperking, ouders, bestuurders. Zij geven gedurende het lab gevraagd en ongevraagd advies.
 • Stem van jongeren: de VGN heeft sinds kort een samenwerking met de Jongerenambassadeurs. De stem van jongeren is belangrijk om de ambities van Visie 2030 waar te maken. Zij geven jou advies de stem van jongeren meeneemt in jouw veranderideeën. Een unieke kans dus!

Wat mogen we van jou verwachten?

Deelname is vrij, maar niet vrijblijvend. We verwachten het volgende van je als deelnemer aan het experimenteertraject van Lab 2030.

 • Je werkt actief aan je eigen experiment voor verbinding met de buurt en helpt de andere deelnemers met je eigen kennis en ervaring.
 • Binnen de locatie (of in samenwerking met andere betrokkenen in de buurt) is er een team van mensen die samen het experiment ontwikkelt en uitvoert.
 • De mensen uit dit team krijgen voldoende tijd en ruimte om aan het experiment te werken.
 • Een of twee mensen vanuit dit team doen mee aan de labdagen en andere bijeenkomsten van het Lab 2030.
 • Het management is betrokken bij de deelname aan Lab 2030 en staat hierachter.  

Vragen of opmerkingen? Sjors de Ruiter (sderuiter@vgn.nl) komt graag met je in contact!

Aanmeldformulier

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Sjors de Ruiter
Telefoonnummer
0641108409
Sjors de Ruiter

Deze pagina is een onderdeel van