Nieuws

Overbruggingszorg en andere aanpassingen in de Wlz

08 april 2016

De Tweede Kamer heeft op 5 april ingestemd met het wetsvoorstel voor een aantal wijzigingen in de Wlz, Jeugdwet en Wmo. Deze wijzigingen hebben betrekking op reparatie van eerder aangekondigd beleid. Voor de Wlz zijn de belangrijkste aanpassingen het regelen van overbruggingszorg en de mogelijkheid van behoud van VPT voor lage ZZP's. De wetswijziging (inclusief amendementen) wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. Daarnaast zijn twee moties aangenomen. Deze hoeven niet meer aan de Eerste Kamer te worden voorgelegd.

wlz

Overbruggingszorg

In de Wlz was de mogelijkheid voor overbruggingszorg voor cliënten die op een verblijfplaats wachten niet opgenomen. Met de wijziging wordt geregeld dat deze cliënten 13 weken overbruggingszorg mogen ontvangen waarbij aan een aantal voorwaarden die voor zorg thuis gelden, niet  hoeft te worden voldaan. Dit betreft met name de regels van doelmatige en verantwoorde zorg thuis niet gelden. VGN en Actiz hebben ervoor gepleit dat deze termijn onder voorwaarden verlengd moet kunnen worden. De kamer heeft hierover een amendement aangenomen, waardoor wordt geregeld dat de termijn van 13 weken in overleg tussen cliënt en zorgkantoor kan worden verlengd.

VPT en lage ZZP's

In de zomer van 2015 heeft de staatssecretaris aangegeven dat cliënten met een laag ZZP die op 31 december hun zorg in VPT afnamen, dit toch mochten blijven doen in de Wlz. Met de huidige aanpassing is dit nu ook wettelijk geregeld. Daarnaast heeft de Kamer via een amendement laten opnemen dat ook cliënten met een laag ZZP die in 2015 nog in een VPT zijn gestart en op 31 december 2015 een VPT hadden, dit mogen voortzetten in de Wlz. Cliënten met een laag ZZP kunnen er nu niet meer voor kiezen alsnog hun zorg in een VPT af te nemen.

Overige aanpassingen in de wetten

  • Er is een amendement aangenomen waardoor cliënten die wachten op een verblijfsplek en voorafgaand aan de Wlz indicatie gebruik maakten van zorg vanuit de Wmo of de ZVw die zorg tijdelijk kunnen voortzetten, zodat zij de vertrouwde zorgverleners kunnen behouden.  De zorg wordt dan wel vanuit de Wlz bekostigd. Dit kan maximaal gedurende de termijn voor overbruggingszorg.
  • Er wordt een wettelijke grondslag geregeld voor een subsidie voor orthocommunicatieve behandeling van autisme.
  • Aantal technische wijzigingen in de Jeugdwet.
  • Er komt een wettelijke grondslag om zaken rond de overeenkomst tussen de cliënt of jeugdige en de derde die de voorziening levert, te kunnen regelen in de Wmo 2015 en Jeugdwet.
     

Aangenomen moties

De Tweede Kamer heeft verder een motie aangenomen die de regering verzoekt te garanderen dat mensen niet worden gedwongen om ergens te gaan wonen waar ze niet willen. Daarnaast heeft de regering een voorgestelde motie overgenomen om onderzoek te doen of de overheveling van woningaanpassingen, hulpmiddelen en huishoudelijke hulp vanuit het perspectief van de cliënten die de overheveling treft, wenselijk is of dat afstel van de overheveling noodzakelijk is, en de Kamer in 2016 hierover te informeren. Vanuit VWS is aangegeven dat er naar gestreefd wordt om huishoudelijke hulp (voor MPT) wel in 2017 over te hevelen vanuit de Wmo. Woningaanpassing en hulpmiddelen wordt in ieder geval niet in 2017.