Nieuws

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten

18 februari 2016

Naar aanleiding van vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling van clienten met een Wlz indicatie, heeft de NZa in overleg met VWS een overzicht gemaakt over de bekostigingbron van behandeling (zie bijlage). 

Het doel van dit overzicht is om de huidige ingewikkelde wijze van bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten te verduidelijken. De NZa heeft diverse prestaties vastgesteld voor behandeling. Dit overzicht maakt inzichtelijk in welke (beleids)regels de betrokken prestaties staan vermeld. Omdat er een onderscheid wordt gemaakt in de Wlz tussen behandeling van algemene en Wlz-specifieke aard, is de huidige bekostigingsstructuur niet eenvoudig. Bovendien mogen Wlz-uitvoerders en zorgaanbieders op meerdere manieren de bekostiging van behandeling overeenkomen.

Het gepresenteerde overzicht is een weergave van de formele regelgeving. De praktijk blijkt weerbarstiger. Doordat de bepalingen rond de formele toelating voor behandeling zijn versoepeld, willen veel aanbieders voor meer clienten dan voorheen ook een productieafspraak inclusief behandeling maken. Echter het hiermee gemoeide extra benodigde budget is er niet. De contracteerruimte bij de zorgkantoren is hiervoor niet verhoogd. Als gevolg hiervan wordt in de praktijk niet alle behandeling vergoed en ook niet ingekocht. De VGN blijft dit probleem bij VWS en NZa onder de aandacht brengen.

In de memorie van toelichting op de Wlz wordt op pagina 20 vooruitgeblikt op een andere bekostigingsstructuur voor Wlz-behandeling, waarbij dit onderscheid tussen specifieke Wlz-behandeling en algemene medische behandeling zou kunnen komen te vervallen. Een dergelijke wijziging in de bekostigingsstructuur heeft grote gevolgen voor zowel de financiering, als de organisatie van de zorg. Voordat een eventuele wijziging in de bekostigingsstructuur verantwoord doorgevoerd kan worden, zullen de mogelijke gevolgen eerst helder in kaart gebracht worden. Daarom heeft het VWS aan het Zorginstituut gevraagd hier een advies over op te stellen. Inmiddels heeft het Zorginstituut een onderzoeksopdracht verstrekt aan bureau HHM.  Zowel het bureau van de VGN als diverse aanbieders zijn, en zullen nauw worden betrokken in dit onderzoek.

De planning is dat er in het najaar van 2016 een advies wordt geformuleerd. Vooralsnog is de huidige bekostigingsstructuur van toepassing. Zolang er geen besluit is genomen over de toekomst van een nieuwe bekostigingsstructuur voor behandeling, blijven de huidige (budgettaire) problemen bij de inkoop rond behandeling bestaan.  

Deze pagina is een onderdeel van: