Nieuws

Philadelphia Zorg vraagt OR advies over organisatieverandering

01 oktober 2012

De Raad van Bestuur van Philadelphia Zorg heeft het voorstel voor een organisatieverandering onder de naam Phocus ingediend bij de Ondernemingsraad voor advies. Ook de participatieraad en de cliëntenraad zijn gevraagd om hun advies. Bestuursvoorzitter Greet Prins stelt: “Phocus is nodig voor verdere professionalisering van onze zorg en om beter te kunnen inspelen op vele te verwachten veranderingen, zoals bezuinigingen in de zorg.”

De Raad van Bestuur heeft op basis van een omvangrijk proces met het management en veel medewerkers van Philadelphia gekozen voor een differentiatiestrategie. Dit om beter in te kunnen spelen op de verschillende behoeften van de circa 7.800 cliënten met een verstandelijke beperking.

De missie van Philadelphia 'het beste uit jezelf' betekent nu eenmaal iets anders voor een licht verstandelijk beperkte cliënt die op zichzelf woont dan voor een cliënt die ernstig meervoudig beperkt is en 24 uurs zorg nodig heeft, zo omschrijft Philadelphia op haar website. De huidige regionaal ingedeelde organisatie wordt verdeeld in drie clusters die cliënten met vergelijkbare zorgvraag ondersteunen: ‘Intensieve zorg’, ‘Zorg & Wonen’ en ‘Werk & Begeleiding’. Het cluster ‘Werk & Begeleiding’ wordt op deze manier beter in staat gesteld zich voor te bereiden op de situatie in 2014 dat (nieuwe) cliënten niet langer vanuit de AWBZ worden gefinancierd maar door de gemeente (Wmo).

Minder kantoren
Philadelphia gaat van vijftien naar negen kantoren. De staven van de clusters ‘Intensieve Zorg’ en ‘Werk & Begeleiding' worden gehuisvest samen met het hoofdkantoor. Omdat het hoofdkantoor in Nunspeet geen ruimte voor uitbreiding biedt, is gekozen voor Amersfoort dat overigens centraler ligt ten opzichte van de 700 vestigingen. Voor het grootste cluster ‘Zorg & Wonen’ zijn uit de huidige veertien regio’s, acht nieuwe gevormd. Zes regiokantoren zullen daarom worden gesloten. Als gevolg hiervan zullen diverse stafmedewerkers een andere werklocatie krijgen en zal een aantal ondersteunende medewerkers op de regiokantoren de huidige functie op het huidige regiokantoor verliezen. Voor hen wordt passend werk gezocht binnen of buiten de organisatie waar 7.600 medewerkers werken.

Minder bureaucratie
Daarnaast is de OR om advies gevraagd over een plan om het administratief proces van het methodisch werken te versimpelen. De functie die onder andere verantwoordelijk is voor het schrijven van omvangrijke ondersteuningsplannen, vervalt in de nieuwe organisatie.

De ondersteuningsplannen worden eenvoudiger en meer toegespitst op de zorgvraag. De coördinerend begeleiders gaan de ondersteuningsplannen schrijven en bespreken met ouders en clienten. Daarnaast komt er een nieuwe functie van zorgcoach, die o.a. tot taak heeft jaarlijks op de locaties de kwaliteit van de zorg te toetsen en de begeleiding regelmatig te trainen ten behoeve van goede professionaliteit. Hierdoor zal een aantal cliëntadviseurs de huidige functie verliezen.

Philadelphia verwacht alles bij elkaar genomen een verlies van 60 fulltime arbeidsplaatsen.