Nieuws

Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren: Pilot Esdégé-Reigersdaal

02 mei 2017

Kwaliteit van leven en werken in balans
Hoe draagt het hebben van werk bij aan de kwaliteit van je bestaan? En hoe past een rooster daarbij? Door deelname aan het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren wil Esdége-Reigersdaal, aanvullend op reeds bestaande activiteiten, informatie verzamelen over hoe de organisatie invulling kan geven aan de balans tussen werken en rusten van medewerkers. Inmiddels zijn twee teams vol enthousiasme gestart.

Grenzen van wet- en regelgeving

“De pilot ligt in de lijn met een activiteit die wij al waren in gegaan: het voeren van gesprekken tussen personeelsadviseurs, clustermanagers en in toenemende mate ook teams van medewerkers over het thema werken en rusten. Deze gesprekken hebben tot doel om met elkaar te onderzoeken op welke wijze wordt omgegaan met en nagedacht over dit thema,” vertelt Frank van Herpen, Manager personeel, organisatie en ontwikkeling. “We zoeken naar de redenen waarom medewerkers niet altijd in staat zijn om zich volledig te conformeren aan de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidstijden. We wilden niet enkel volstaan met het schrijven van een verhaal, maar op zoek gaan naar het waaróm. We realiseren ons dat we daar via de reguliere wegen waarschijnlijk niet komen. Middels de pilot zoeken we naar andere manieren: met een bewust gekozen adviseur en een specifieke, creatieve aanpak. Ook de bredere blik van de klankbordgroep was een extra motivatie om ons aan te melden.”

Op zoek naar een nieuwe route

Henk-Jan Messchendorp, extern adviseur van de pilot binnen Esdégé-Reigersdaal: “De regelgeving rondom werken en rusten of hoe daar in de praktijk invulling aan wordt gegeven, kan soms belemmerend werken. Wat we met de pilot beogen is dat mensen een growth mindset krijgen, leren innoveren en buiten kaders durven te kijken. Dat doen we bijvoorbeeld door creatief denken en flexibel associëren. Medewerkers van de pilotteams gaven aan dat kernwoorden als veiligheid, lef, plezier en bouwen heel belangrijk zijn om open minded aan de slag te kunnen gaan.”

Kwaliteit van leven en werken

Esdégé-Reigersdaal biedt binnen 60 clusters dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Op clusterniveau hebben medewerkers relatief veel ruimte om het werk zelf te organiseren. Frank: “Dat wordt begrensd door de visie van de organisatie, die sterk inhoudelijk georiënteerd is. Die gaat vooral over ‘wat vinden wij belangrijk als organisatie’: primair de kwaliteit van leven van mensen met een handicap. Met daaraan gekoppeld de kwaliteit van arbeid voor medewerkers die die ondersteuning moeten leveren. Dat willen we op een respectvolle wijze en zoveel mogelijk samen met elkaar doen. Management is daarin niet bepalend.” Maar hoe pak je het aan om de kwaliteit van bestaan van cliënten in kaart te brengen? “Bijvoorbeeld door de vraag te stellen of een cliënt nog een droom heeft, zo zei een medewerker tijdens de eerste kick-off met het team. Zo’n vraag levert mooie antwoorden op,” aldus Henk-Jan.

Betrokkenheid van de OR

De OR was al betrokken bij het traject waar Esdégé-Reigersdaal voor het praktijknetwerk mee gestart was. Loes Vahl, deelnemer namens de OR: “Toen de pilot startte zijn een collega en ik afgevaardigd om ook te participeren in de stuurgroep van dit project. We gaan hiermee echt terug naar de kern, naar de vraag van de cliënt. En we kijken natuurlijk hoe we de aansluiting daarop vinden met de mogelijkheden en wensen van de medewerker. De aanpak is out of the box, speels en leuk. Dat triggert mijn nieuwsgierigheid!” Welk resultaat de pilot zal opleveren, is nog niet duidelijk. Frank heeft daar wel een wens voor: “Ik hoop dat roosters en planning een wat minder dominante rol gaan spelen. En dat ondersteuning vooral plaatsvindt op basis van afspraken tussen cliënten en medewerkers op tijden die beiden goed passen.”

Esdégé-Reigersdaal is een van de vierorganisaties die deelnemen aan het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren. Rond juni volgt een artikel over de voortgang van de pilot.

Auteur: Andrea Hodzelmans

Deze pagina is een onderdeel van: