Nieuws

Prinsjesdagplannen: financiële situatie gehandicaptenzorg blijft zorgwekkend

20 september 2023

De geplande bezuiniging vanwege de meerjarenafspraken wordt een jaar uitgesteld, blijkt uit de Prinsjesdagplannen. Maar vanaf 2025 zal deze bezuiniging weer in volle omvang van kracht zijn. Ook de voorgenomen bezuiniging op behandeling per 2025 blijft onveranderd op de planning staan. Dit betekent dat de financiële situatie van de gehandicaptenzorg zorgwekkend blijft.

minister Kaag en het koffertje tijdens Prinsjesdag

Uitstel Wlz-brede korting van 125 miljoen

Het belangrijkste nieuws betreft het uitstel van de Wlz-brede korting van 125 miljoen vanwege de Meerjarenafspraken. Dit betekent dat de eerder gepubliceerde Wlz-tarieven voor 2024 met 0,5 procent worden verhoogd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor de jaren vanaf 2025 blijven alle geplande bezuinigingen echter ongewijzigd van kracht.  

Loonkloof tussen zorg en markt bijna onoverbrugbaar 

Ook wordt er niets gedaan om de groeiende kloof tussen de zorglonen en de marktlonen terug te dringen, er komen geen extra middelen voor duurzaamheid en de bezuiniging op de normatieve huisvestingscomponent gaat gewoon door in 2024. De VGN heeft hier in een brandbrief aandacht voor gevraagd en dringt er bij politici op aan dit te bespreken tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen die vandaag zijn gestart. 

Reactie Theo van Uum: 'nog slechts uitstel'

Theo van Uum, directeur van de VGN zegt hierover: 'We zijn blij dat het commissiedebat Gehandicaptenbeleid nog voor de verkiezingen gepland staat. We zien dat er in 2024 een eerste kleine stap wordt gezet rond de bezuinigingen. Maar het is slechts uitstel en nog niet het afblazen van de maatregelen. Als VGN blijven we ons inzetten om de onverantwoorde bezuinigingen volledig van tafel te krijgen zodat we kwalitatieve goede zorg kunnen blijven bieden. Ook willen we dat de loonkloof met de markt wordt gedicht. Het kabinet stelt echter voor in 2024 minder geld voor zorgwerkgevers beschikbaar dan wat de lonen in de markt doen. Een stap in de verkeerde richting die de kloof dreigt te vergroten. We vragen de Tweede Kamer het kabinet te corrigeren en de lonen in de markt te volgen.'

Meeste plannen zijn voortzetting reeds ingezette beleid 

De meeste plannen van het kabinet vormen een voortzetting van het reeds ingezette beleid zoals vastgelegd in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV. Met de voortgezette bezuinigingen legt het kabinet een last op de toekomst. De toekomstige minister moet direct beginnen met bezuinigen, tenzij een nieuw kabinet extra middelen beschikbaar stelt. 

Blijvende inzet van de VGN 

De kabinetsplannen voor 2024 worden vandaag en morgen besproken in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Eventuele aanpassingen kunnen volgen als de Kamer moties aanneemt. De VGN blijft bezorgd over de situatie waarin de gehandicaptenzorg verkeert en zal zich blijven inzetten voor deze extra middelen, onder andere tijdens het debat over de gehandicaptenzorg op 5 oktober, de behandeling van de VWS-begroting en onze lobby rond de verkiezingen en het nieuwe regeerakkoord. 

Wat staat er in de Prinsjesdagstukken over wat van belang is voor de gehandicaptenzorg?
Zoals gebruikelijk bekijkt de VGN de Prinsjesdagstukken op de voor de gehandicaptenzorg belangrijkste ontwikkelingen en plannen. In de bijlage vindt u een overzicht

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: