Nieuws

Reactie VGN op internetconsultatie Wijziging van de Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen

11 november 2016

De VGN heeft samen met ActiZ, NFU, NVZ en GGZ Nederland, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), gezamenlijk gereageerd op de consultatieversie van het wetsontwerp dat beoogt de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) te vervangen.

forensische

De BoZ onderkennen het belang van medezeggenschap als onderdeel van de checks en balances die goed bestuur van zorgorganisaties waarborgen. In de Zorgbrede Governancecode 2017 hebben de BoZ het creëren van randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden dan ook benoemd als één van de zeven leidende principes voor goed bestuur. 

De nieuwe concept Wmcz stelt teleur: de ruimte voor maatwerk die het wetsvoorstel feitelijk biedt, is gering en de actualisatie van de huidige Wmcz is uiteindelijk vooral een juridisch tech­nische exercitie geworden. Een principiële discussie over wat werkbare en werkzame medezeggenschap inhoudt, lijkt niet te zijn gevoerd. Dat is jammer, te meer omdat het iBMG in zijn rapport Gevarieerde medezeggenschap in zorg­instellingen en bij zorgverzekeraars hiertoe uitnodigt en hiertoe ook een goede aanzet geeft door een aantal principes van medezeggenschap te formuleren (bijlage). Het wetsvoorstel is voorts nogal eenzijdig in die zin dat met name wijzigingen worden voorgesteld vanuit het perspectief van cliëntenraden. In de toelichting wordt dit zelfs expliciet de doelstelling van het wets­voorstel genoemd: ‘beoogd is verbeterpunten waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen, aan te pakken’. Door die beperkte doelstelling blijft het perspectief van zorgaanbieders veelal buiten beschouwing. Met deze BoZreactie wordt dit perspectief alsnog onder de aandacht van VWS gebracht om zodoende bij te dragen aan een evenwichtiger wetsontwerp. De BoZreactie (bijlage) en andere reacties op het wetsontwerp zijn ook te vinden via: https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_wet_medezeggenschap_clienten_zorgsector

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: