Nieuws

Reactie VGN op wetsevaluatie Wzd en instemming met advies: ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’

18 januari 2023

De VGN heeft samen met ActiZ een reactie op de 70 aanbevelingen uit het evaluatierapport Wvggz en de Wzd naar minister Helder van Langdurige zorg gestuurd. Daarnaast heeft de VGN ingestemd met het advies 'Van stappenplan naar maatwerk in dialoog'.

vlieger

Reactie  op wetsevaluatie Wzd

In oktober 2022 is het eindrapport over de evaluatie van de Wvggz en de Wzd door  minister Helder aan de Tweede Kamer aangeboden. In haar begeleidende brief schrijft zij dat de inbreng van veldpartijen onont­beerlijk is voor het opstellen van de beleidsreactie op deze evaluatie. ActiZ en VGN hebben daarom, in afstemming met de betrokken achterbannen, een reactie gemaakt op de 70 aanbevelingen. U treft onze reactie met begeleidende brief aan de minister onder dit artikel aan.

Behandeling door het parlement en inwerkingtreding van een wijziging van de Wzd zal echter nog geruime tijd op zich laten wachten. ActiZ en VGN verzoeken daarom in deze reactie ook aan VWS om ten aanzien van een aantal onderwerpen al eerder in actie te komen, omdat deze zo urgent zijn dat de praktijk niet kan wachten tot de inwerking­treding van de gewijzigde Wzd. Voor deze punten verwijzen wij naar paragraaf 2.2 van onze reactie.

In het evaluatierapport komen niet alle onderwerpen aan de orde die in het kader van de evaluatie van de Wzd van belang zijn. De onderzoekers hebben keuzes moeten maken. Wij zullen, in aan­vulling op onze reactie, binnenkort een overzicht naar de minister sturen van onderwerpen die niet in het evaluatierapport aan de orde zijn gekomen, maar die in de praktijk voor problemen en/of onduide­lijkheid zorgen.

Wet zorg en dwang en definitief advies: ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’

In het afgelopen jaar heeft een brede coalitie van 17 beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg met elkaar gesproken over verbetering van de Wet zorg en dwang, in het bijzonder van de procedure die gevolgd moet worden bij opname van onvrijwillige zorg in het zorgplan, het zogeheten stappenplan. Dit overleg, onder voorzitterschap van Gertrude van den Brink, heeft eind december geleid tot definitieve instemming van deze brede coalitie met het advies ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’ (zie onderaan dit artikel). Het advies spitst zich toe op de procedure die gevolgd moet worden als een cliënt zich verzet tegen zorg in het zorgplan. Die zorg kan noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de cliënt zichzelf of anderen ernstig benadeelt. De veldpartijen stellen voor deze procedure – het zogeheten stappenplan – te wijzigen, zodat meer ruimte ontstaat om individuele keuzes te maken. De veldpartijen zijn van mening dat dit advies enerzijds de uitvoerbaarheid van de Wzd verbetert en anderzijds recht doet aan de rechtspositie van de cliënt en zijn vertegenwoordiger. Het definitieve advies is aangeboden aan minister Helder, die bij voorbaat al had laten weten dat zij een breed gedragen advies zwaar zal laten meewegen bij de besluitvorming over wijziging van de Wzd.

De VGN heeft ingestemd met het advies en aanvullend een brief aan de minister gestuurd, waarin zij aandacht vraagt voor een aantal  aspecten die zij in dit verband van belang vindt. Deze brief treft u ook hieronder aan.

Procedure vervolg op wetsevaluatie Wzd

Eind oktober is het eindrapport van de wetsevaluatie Wzd Wvggz verschenen. De planning van het vervolg is naar verwachting:

  • Begin 2023: wordt het kabinetsstandpunt/beleidsreactie op aanbevelingen rapport aan de Tweede Kamer aangeboden
  • Voorjaar 2023: Tweede Kamer bespreekt kabinetsreactie op wetsevaluatie Wzd
  • Halverwege 2024: indiening wijziging van de Wzd bij Tweede Kamer
Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: