Stand van zaken implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd)

Ondanks alle activiteiten en vooruitgang in de afgelopen maanden, loopt het implementatieproces langzamer dan gehoopt. Het duurt langer voordat de benodigde informatie en duidelijkheid (o.a. van VWS) beschikbaar komt ten behoeve van de implementatie. VGN houdt u via deze weg op de hoogte van de stand van zaken en actuele relevante onderwerpen met betrekking tot de Wet Zorg en Dwang. 

De VGN zal aan de hand van de uitkomst van de ledenbijeenkomst van 13 december 2018 en van alle beschikbare informatie die er al is én nog gaat komen, bezien hoe en waarmee het komende jaar ondersteuning kan worden geboden aan de leden ten behoeve van de implementatie. De leden worden over de uitkomst hiervan in januari nader geïnformeerd. Daarbij zit dan ook een overzicht van alles wat er tot dan toe beschikbaar is en van alle acties en producten die nog gaan komen (wie maakt wat en komt wanneer beschikbaar).

Inwerkingtreding Wzd en overgangsbepaling

In de wet is een overgangsbepaling opgenomen, waarin zorgaanbieders na 1 januari 2020 nog maximaal zes maanden de tijd krijgen om zorgplannen aan te passen of op te stellen overeenkomstig de eisen in de Wzd. Binnen die tijd moeten ook de dossiers op orde zijn en dienen de huisregels én een schriftelijk overzicht van de rechten die cliënten hebben, beschikbaar te zijn.

Handreikingen VGN/ActiZ

De productie van twee aangekondigde handreikingen heeft de nodige vertraging opgelopen. Oorzaken zijn onder andere de complexiteit van de wet, het vele zoekwerk, het ontbreken van een toelichting bij verschillende artikelen, vragen die beantwoord moesten worden en het ontbreken van essentiële informatie (Aanpassingswet, Uitvoeringsbesluiten etc). De verwachting is nu dat eind januari 2019 de eerste handreiking (‘Wzd voor zorgaanbieders’, waarin alle relevante onderwerpen toegelicht en uitgewerkt worden) beschikbaar komt. Wij zullen u deze handreiking toesturen zodra deze beschikbaar komt. De tweede handreiking zal voorzien in een juridisch kader, op basis waarvan een zorgaanbieder kan kiezen of onvrijwillige zorg wordt aangeboden of niet en op welke locatie(s) dit gebeurt. Deze handreiking zal in maart/april 2019 beschikbaar komen.

Speciale website dwang in de zorg

Er is een speciale website van de overheid https://www.dwangindezorg.nl, waarop u alle informatie en stukken over de Wzd en de implementatie daarvan kunt vinden. Hier worden de komende tijd ook alle producten geplaatst die in relatie tot de Wzd door het veld worden ontwikkeld.

Plan van aanpak implementatie Wzd van VWS

VWS heeft op 7 december 2018 haar plan van aanpak implementatie Wzd (inclusief activiteitentabel) gepresenteerd (https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-zorg-en-dwang). In dit plan geeft VWS haar rol in het implementatieproces aan en het brengt de voorbereidingen en acties die uit de Wzd voortvloeien in kaart. VWS geeft hiermee ten behoeve van het veld invulling aan haar coördinerende, regisserende en faciliterende rol.

Co-creatiesessies (wie doet wat)

In november zijn de door VWS georganiseerde co-creatiesessies met alle veldpartijen gehouden. Tijdens deze sessies is met alle betrokken veldpartijen geïnventariseerd wat nodig is voor een succesvolle implementatie van de Wzd en er zijn concrete afspraken gemaakt over welke partijen waarvoor verantwoordelijkheid nemen. De VGN heeft samen met ActiZ het initiatief genomen om samen met de beroepsverenigingen een handreiking Wzd-functionaris op te stellen (inclusief modeltaakbeschrijving). Ook bij alle andere producten die uit deze sessies voortkomen en voor de leden van belang zijn, is de VGN betrokken. De definitieve lijst met alle producten en activiteiten die veldpartijen op zich zullen nemen, komt binnenkort beschikbaar.

Metrokaart Wzd

De metrokaart heeft alle processen en informatiestromen die het wetsvoorstel genereert in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt. Ook zal er meer informatie over de Wvggz komen, met een overzicht van de verschillen. De VGN heeft bijgedragen aan de metrokaart door meerdere gesprekken te voeren over concepten. Zodra de metrokaart definitief is zal deze op de website ‘Dwang in de zorg’ worden geplaatst.

Artikelsgewijze toelichting

VWS heeft 12 oktober 2018 de nieuwe artikelsgewijze memorie van toelichting van de Wzd gepubliceerd op https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-zorg-en-dwang. Deze wordt betrokken bij de (hierboven genoemde) handreikingen die in productie zijn.

Aanpassingswet zorg en dwang

De aanpassingswet zorg en dwang - waarin de Wzd-arts wordt gewijzigd in Wzd- functionaris, zodat de GZ-psycholoog en de Orthopedagoog-generalist deze functie ook kunnen vervullen - is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. De VGN is verheugd dat aan deze wens is voldaan en gaat de Tweede Kamer voorstellen doen om uitvoerbaarheid van de Wzd verder te verbeteren. Voor meer informatie over de inhoud van de wet: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z22073&dossier=35087

Besluit zorg en dwang

De VGN heeft gereageerd op het concept Besluit zorg en dwang. Hierin worden onder andere de aanvullende voorwaarden voor ambulante gedwongen zorg gesteld. De VGN constateert dat met haar eerdere inbreng rekening is gehouden. Het Besluit ligt nu bij beide Kamers en het wachten is op de antwoorden van VWS op de vragen die daar over het besluit zijn gesteld. Het Besluit zal in het voorjaar definitief worden vastgesteld.

Ministeriële regelingen

Er moeten nog verschillende ministeriële regelingen worden gemaakt. Deze zullen uiterlijk dit voorjaar gereed zijn. Hierbij zit ook de regeling die bepaalt wie zorgverantwoordelijke kan zijn.

Registratie onvrijwillige zorg

De VGN is samen met ActiZ in gesprek met IGJ, VWS over de registratie van onvrijwillige zorg (over de software) en het format dat daarvoor wordt opgesteld. Dit format wordt opgenomen in de ministeriële regeling die voor de registratie van onvrijwillige zorg moet worden opgesteld. De VGN zet in op goede uitvoerbaarheid en registratie van betekenisvolle informatie.

Cliëntvertrouwenspersoon

Het Kwartiermakersoverleg met alle veldpartijen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter is afgerond. In dit overleg is de basis gelegd voor de aanstelling van de onafhankelijke (niet in dienst bij de zorgaanbieder) cliëntvertrouwenspersoon, die zal worden betaald door VWS. Dit departement moet nu gaan bepalen hoe het werk van de cliëntvertrouwenspersoon moet worden georganiseerd en ingericht.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marijke Delwig
Telefoonnummer
Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van