Nieuws

Studiereis Falke & Verbaan: participatie en inzetbaarheid in Duitsland

26 augustus 2015

In juni jl gaf Falke & Verbaan, onder leiding van Rienk Prins en Reijer Pille,  aan een select gezelschap van professionals een leerzame inkijk in een stuk Duitse sociale zekerheid door het bezoeken van instituten, bedrijven en instellingen. Aanleiding was de quoteringsregeling die gekoppeld is aan de Nederlandse Participatiewet. Het deelnemende gezelschap bestond uit beleidsmedewerkers en managers bij gemeenten, gehandicapteninstellingen en SW-organisaties, HR-stafmedewerkers van multinationals, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. 

Tijdens het bezoek aan het  GIB, Gesellschaft für Innovative Beschäftigungsförderung (onderdeel ministerie SZW van Nordrhein-Westfalen) werd hethele proces van indicatiestelling, arbeidsongeschiktheidsbeoordeling en re-integratie beschreven. Wat opviel is dat het proces onderhevig is aan veel regelgeving en meerdere betrokken instanties en enige bureaucratische tendensen  kent. Opvallend is dat men in Nederland én Duitsland beoogt om gehandicapten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in het bedrijfsleven te re-integreren en dat het in beide landen lastig is.  

Een deel van de Duitse bedrijven heeft geen moeite met de quoteringsregeling; een ander deel betaalt liever de boete dan maatregelen te nemen om het quotum te halen. Opvallend is dat veel bedrijven de regelingen vooral gebruiken om arbeidsplaatsen te behouden voor medewerkers die in dat zelfde bedrijf arbeidsongeschikt geworden zijn. Dit zijn dus medewerkers die in Nederland onder de WIA/WGA-regeling vallen en in Nederland niet mee tellen voor het quotum maar in Duitsland wel. 

Op het programma stonden twee bedrijfsbezoeken: een hoveniersbedrijf en een industriële wasserij. Gedurende deze bezoeken werd weer opvallend dat er in sommige loonkosten subsidie gegeven wordt aan medewerkers die volgens Nederlandse criteria volledig gere-integreerd zouden zijn zonder WGA of loonkostensubsidie. De wetgeving op gebied van arbeidsongeschiktheid verschilt dan ook aanzienlijk tussen Nederland en Duitsland (met aan weerszijden van de grens verschillende voor-en nadelen). Dat is juist leerzaam, met het oog op initiatieven die er zijn om ons stelsel aan te passen. 

Institut für Prävention & Gesundheidsförderung van de Universiteit van Duisburg-Essen, feitelijk een soort TNO-achtige organisatie. Hierbij werd uitvoerig ingegaan op de arbeidsgerelateerde zorg in Duitsland die ook meerdere financieringsvormen kent. Er is veel beschikbaar vanuit het aanbod. Het lijkt echter of deze vorm van aanbodgestuurde zorg niet optimaal werkt bij grote ondernemingen die veel zelf organiseren ( Eigen Regie?) en kleinere ondernemingen die juist vaak te weinig van het aanbod gebruik maken. Allemaal zeer leerzaam en herkenbaar. 

DGB, Deutscher Gewerkschaftsbund NRW. Wij werden door de vakbondsfunctionaris gepresenteerd op een zeer goed ontwikkelde visie op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hoe daar mee om te gaan. Hierbij ging het wel om diverse doelgroepen zoals ouderen, jong gehandicapten en mensen met multiproblematiek. Ook de vergrijzing en de inzet van migranten passeerde de revue. Ook in dit opzicht zijn er verschillen met Nederland dat, ten aanzien van de inzet van migranten, veel terughoudender lijkt. 

Falke en Verbaan nodigt u van harte uit voor een nieuwe studiereis naar Nordrhein-Westfalen van 14 tot 16 oktober 2015. Deze reis is ontwikkeld in samenwerking met het GIB, Gesellschaft für Innovative Beschäftigungsförderung, onderdeel van Sociale Zaken in Nordrhein-Westfalen, en Rienk Prins, voormalig internationaal onderzoeker op terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt, lector aan Capabel Hogeschool Utrecht. 

Meer informatie bekijken of aanmelden voor de volgende studiereis in oktober 2015 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: