Nieuws

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders aan

12 februari 2020

Op dinsdag 11 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wtza. De wetsvoorstellen zullen vervolgens aan de Eerste Kamer worden voorgelegd. De Wtza introduceert een meldplicht voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Daarnaast vervangt de Wtza de toelatingsbepalingen op grond van de huidige Wtzi.

Meldplicht

Het wetsvoorstel Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Het doel van de meldplicht is dat de IGJ beter zicht krijgt op nieuwe zorgaanbieders en om nieuwe zorgaanbieders bewust te maken van de geldende kwaliteitseisen, zoals het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. De meldplicht geldt ook voor aanbieders die uitsluitend zorg in onderaanneming verlenen en pgb-zorgaanbieders.

De Tweede Kamer heeft echter twee amendementen aangenomen die de meldplicht uitbreidt naar bestaande zorgaanbieders. Dit betekent dat de meldplicht geldt voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz of jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Bestaande aanbieders hebben bij inwerkingtreding zes maanden de tijd om zich te melden. Bij AMvB kunnen categorieën van aanbieders uitgezonderd worden van de meldplicht om administratieve lasten te voorkomen. De indieners van de amendementen vinden het wenselijk dat de IGJ ook zicht heeft op bestaande zorgaanbieders, zoals zorgaanbieders die op dit moment uitsluitend in onderaanneming zorg verlenen. Bestaande pgb-aanbieders en zorgaanbieders die uitsluitend in onderaanneming werken vallen nu buiten de reikwijdte van de Wtzi. Door deze wijziging komen ook deze aanbieders in beeld bij de IGJ.

Vergunningsplicht

De Wtza introduceert een vernieuwde procedure voor het aanvragen van een toelatingsvergunning. Bij de aanvraag van de vergunning zal niet alleen getoetst worden op transparante en ordelijke bestuursstructuur en bedrijfsvoering, maar ook op de aanwezige voorwaarden voor goede kwaliteit van zorg. Als ook de Eerste Kamer instemt met dit wetsvoorstel zal de vergunningsprocedure van de Wtza, de huidige toelatingsbepalingen op grond van de Wtzi vervangen. Een vergunning is vereist, voor instellingen in de zin van de Wtza, bij het verlenen van medisch specialistische zorg of als er door meer dan 10 zorgverleners zorg wordt verleend op grond van de Wlz of Zvw. De vergunningsplicht geldt ook voor pgb-aanbieders als zij met meer dan 10 zorgverleners zorg verlenen op grond van de Wlz of Zvw of medisch specialistische zorg verlenen. De vergunningsplicht geldt niet voor zorgaanbieders die uitsluitend in onderaanneming werken.

Zorgaanbieders die voor de inwerkingtreding van de Wtza op grond van artikel 5 van de Wtzi zijn toegelaten hoeven niet opnieuw een vergunning aan te vragen. Deze toelating wordt namelijk gelijkgesteld met de toelatingsvergunning op grond van de Wtza. 

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen die ervoor zorgt dat onrechtmatig declareren een weigerings- en intrekkingsgrond is van de Wtza-vergunning (bij overtreding artikel 35 Wmg). Zorgaanbieders waar in het verleden onrechtmatige declaraties hebben plaatsgevonden zouden niet meer toe mogen treden tot het zorglandschap, waarbij uiteraard de proportionaliteit in acht moet worden genomen. Door toevoeging van deze weigerings-en intrekkingsgrond wordt er een extra randvoorwaarde in het leven geroepen voor juiste zorgverlening, aldus de indiener van het amendement.

Ten slotte heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen waardoor de vergunningsplicht (tijdelijk) kan worden uitgebreid bij AMvB. Hierdoor kan in bepaalde zorgsectoren de vergunningsplicht ook gaan gelden indien geen sprake is van medische specialistische zorgverlening of als er door minder dan 10 zorgverleners zorg wordt verleend.

Brief VGN

De VGN heeft de Tweede Kamer in januari een brief geschreven (zie bijlage onderaan dit artikel) waarin we onze steun uitten voor het wetsvoorstel. Een gelijk speelveld in de zorg en extra eisen aan de toegang zijn voor de VGN belangrijke uitgangspunten. Het doet ons goed te constateren dat de Wtza hieraan een belangrijke bijdrage en verbetering levert, omdat zorgaanbieders die zorg leveren die geheel wordt betaald uit het pgb en zorgaanbieders die alleen zorg leveren als onderaannemer, onder de reikwijdte van het wetsvoorstel vallen. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van de bestaande situatie. Daarnaast hopen wij dat de Wtza bijdraagt aan kwaliteit van zorg, bestrijding van fraude en optimale allocatie van middelen bij schaarste.

Ten slotte heeft de VGN aandacht gevraagd voor het beperken van de administratieve lasten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met twee amendementen waarin de meldplicht naar bestaande aanbieders wordt uitgebreid. Bestaande zorgaanbieders worden hierdoor geconfronteerd met een administratieve meldplicht die oorspronkelijk bedoeld was voor nieuwe zorgaanbieders ter bewustwording van de kwaliteitseisen en om hen in beeld te brengen bij de IGJ. Onduidelijk is met welk doel ook bestaande zorgaanbieders zich moeten melden bij de IGJ. De VGN pleit daarom voor het benutten van de mogelijkheid om categorieën van bestaande aanbieders bij AMvB uit te sluiten voor de meldplicht om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken.

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen