Vernieuwd overzicht wettelijke registraties gehandicaptenzorg

Welke registraties zijn wettelijk verplicht en welke niet? Het vernieuwde overzicht ‘Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz’ beantwoordt deze vraag. Het vorige overzicht verscheen in 2017. Sindsdien zijn er belangrijke nieuwe wetten bijgekomen. Daarom is dit overzicht herzien.

Wettelijk verplichte registraties VG 2018

Wat is er gewijzigd?

  • De onlangs in werking getreden verordeningen en wetten zijn opgenomen. Zo zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg toegevoegd. Daarnaast zijn de wijzigingen uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de beleidsregels rond de meldplicht geweld tussen cliënten in het overzicht opgenomen.
  • Verouderde wetgeving is verwijderd. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet meldplicht datalekken zijn daarom niet langer in het overzicht opgenomen.
  • De voor de begeleider verplichte registraties uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg zijn toegevoegd.
  • Het begrippenkader is verder uitgebreid.
  • De leesbaarheid is verbeterd, onder andere door een andere indeling van de hoofdstukken.
  • De fabels en misverstanden uit het vorige overzicht zijn vervangen door feiten en zijn geactualiseerd.
  • Omdat de toekomstige Wet zorg en dwang (Wzd) erg leeft onder zorgmedewerkers, is hiervan een beschrijving toegevoegd.

Het complete vernieuwde en actuele overzicht vindt u op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van