Nieuws

Vervolg debat Wlz: verantwoorde uitvoering mogelijk

24 september 2014

Maandag 22 september heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) gereageerd op vragen van Kamerleden in het debat van 11 september en op de amendementen en moties die zij hebben ingediend over het Wetsvoorstel langdurige zorg (Wlz). Donderdag vinden de stemmingen plaats.

blauwe stoelen tweede kamer

Naar aanleiding van de brief die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) twee weken geleden heeft gestuurd aan de staatssecretaris over hun grote zorgen voor een verantwoorde uitvoering in 2015, heeft overleg plaatsgevonden. Van Rijn heeft de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit overleg (bijlage). Er is bijvoorbeeld afgesproken dat het modulair pakket thuis pas in 2016 volledig wordt geoperationaliseerd en dat in 2015 nog met een vertaling naar functies en klassen wordt gewerkt. Een bewustkeuzegesprek wordt in 2015 alleen gevoerd met cliënten die daar zelf om vragen. De conclusie van dit overleg is dat ZN en VWS van mening zijn dat verantwoorde uitvoering van de Wlz in 2015 mogelijk is.

Vergeten groep

Veel aandacht ging in het debat uit naar de groep van 10.000 cliënten met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel (vergeten groep). In de brief aan de Kamer (bijlage) heeft de staatssecretaris nogmaals uiteengezet dat deze groep vanuit het overgangsrecht dezelfde zorg houdt. Ook gaf hij aan dat voor deze groep een aantal aanvullende maatregelen wordt getroffen, zodat een zorgvuldige procedure wordt gevolgd. Deze cliënten krijgen een persoonlijke brief, individuele begeleiding in het traject en er komt een meldpunt voor klachten en vragen. Bij de brief aan de Kamer is ook de rapportage van de impactanalyse Kinderdienstencentra toegevoegd (bijlage). Deze impactanalyse is uitgevoerd bij de leden van de VGN en bevestigt de onduidelijkheid en onzekerheid over wat er met de cliënten gaat gebeuren.

D66 en SP pleiten er in een motie voor dat kinderen met een zware zorgbehoefte bij voorkeur het zorgkantoor als aanspreekpunt hebben. De staatssecretaris heeft aangegeven te willen onderzoeken of dit mogelijk is en zal hierover vóór de stemming aanstaande donderdag de Kamer informeren.

Daarnaast is in de motie opgenomen dat deze cliënten recht houden op het volledige pakket aan zorg in 2015, zoals zij dat nu ook hebben, bij dezelfde aanbieder. Dit is volgens de staatssecretaris al in het overgangsrecht geregeld. In de motie is ook opgenomen dat de kinderdienstencentra voor 1 november aanstaande moeten weten waar ze aan toe zijn. Dit wordt door de staatssecretaris ondersteund.

Naast de 10.000 cliënten die niet direct in de Wlz stromen, vroegen de Kamerleden ook aandacht voor het criterium van minimaal acht dagdelen behandeling groep dat voor de groep die wel direct naar de Wlz mag. De staatssecretaris zegde toe hier nog naar te zullen kijken.

Toekomstperspectief

Verschillende partijen drongen in het debat aan op het uitsluiten van de mogelijkheid om op termijn over te gaan tot overheveling naar de Zorgverzekeringswet met risicodragendheid, maar Van Rijn liet zich niet verleiden tot uitspraken over het toekomstperspectief van de zorg in de Wlz. Wel gaf hij aan dat onderzocht moet worden welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst, waarbij mogelijk verschillende perspectieven tussen de gehandicaptensector en ouderenzorg blijken. Een besluit hierover wordt niet in deze kabinetsperiode genomen.

Uitvoeringsstructuur

De staatssecretaris bevestigde dat hij de motie over de vernieuwingsagenda steunt en dat hij de Kamer zo snel mogelijk informeert over het plan van aanpak inclusief tijdspad van de pilot bij DSW over opschaling van de zorgkantoorregio´s en het maken van meerjarenafspraken. Hij verwacht begin volgend jaar informatie over de stand van zaken te kunnen melden aan de Kamer. In de vernieuwingsagenda zal ook de mogelijkheid voor financiering over de domeinen heen worden meegenomen.

Uniformering

De staatssecretaris gaf aan dat hij voorstander is voor meer uniformering van kwaliteitscriteria in de zorginkoop en ondersteunt ook een amendement hierover. Hij voegde toe dat dat er snel gewerkt moet worden aan de ontwikkeling van landelijke criteria.

Overige amendementen en moties

Er zijn 106 amendementen en 25 moties ingediend door de Kamerleden. Een deel ervan is een wijziging van een eerdere versie, waardoor het precieze aantal moeilijk is aan te geven. De staatssecretaris heeft een aantal amendementen en moties ontraden, maar veel laat hij aan het oordeel van de Kamer. Aanstaande donderdag wordt hierover gestemd. Daarna zal de VGN een artikel plaatsen over welke amendementen leiden tot aanpassing van het wetsvoorstel en welke moties de staatssecretaris moet uitvoeren.

De rapportage van de Impactanalyse Kinderdienstencentra (KDC's) vindt u als bijlage bij dit artikel. Binnenkort verschijnt er een speciale nieuwsbrief n.a.v. dit rapport.