Nieuws

Vervolgonderzoek geweld in de jeugdzorg van start

08 november 2016

Vanaf 7 november start de commissie met het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945, als vervolg op het in mei gepresenteerde vooronderzoek. Op verzoek van de Tweede Kamer richt het onderzoek zich ook op een aantal instellingen voor zintuiglijk gehandicapten. Met de instelling van de commissie is ook een meldpunt geopend.

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de commissie betreft een lange periode, van 1945 tot heden. Drie hoofdvragen staan centraal:

  1. Wat is er precies gebeurd vanaf 1945 tot op heden?
  2. Hoe kon dit gebeuren?
  3. Hoe hebben pupillen dit ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun latere leven? De commissie zal over twee jaar rapporteren.

 

Voor het onderzoek naar de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog zal vooral gebruik gemaakt worden van archieven, interviews, documenten- en literatuur. Voor de latere decennia zal de commissie informatie verzamelen door middel van surveys en meldingen die via het meldpunt binnenkomen.

Doelgroep

Het onderzoek richt zich op:

"a. het fysiek en psychisch geweld dat zich tussen 5 mei 1945 en heden heeft voorgedaan jegens:

  • minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen,
  • minderjarigen die krachtens een rechterlijke machtiging zijn geplaatst in een ggz-instelling en
  • minderjarige vreemdelingen die onder voogdij zijn gesteld van een voogdij instelling en geplaatst zijn in een pleeggezin of opvang van overheidswege;

 

b. het fysiek en psychisch geweld dat zich tussen 5 mei 1945 en heden heeft voorgedaan in een afgebakende groep internaten voor doven en blinden, waarover tijdens het vooronderzoek signalen zijn ontvangen, jegens de daar geplaatste minderjarigen."

Meer informatie

Onderstaand kunt u het 'Besluit instelling Commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en jeugdhulp' en de begeleidende brief downloaden. Meer informatie is te vinden op de website van de Commissie: https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/ 

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher