Nieuws

VGN over regeerakkoord: ‘Dit kan niet waar zijn!’

08 november 2012

De VGN is zeer verbaasd over maatregelen in het regeerakkoord die betrekking hebben op ondersteuning van mensen met een beperking. ‘Dit kan niet de bedoeling zijn’, zegt directeur Hans Schirmbeck. ‘Deze plannen hebben grote consequenties voor organisaties, maar vooral voor cliënten. Je zult in deze tijd zelf maar iemand met een beperking zijn!’

De grootste verbazing betreft het stopzetten van de vergoeding van dagbesteding vanuit de AWBZ in 2014, terwijl deze functie pas in 2015 wordt overgeheveld naar de Wmo. Schirmbeck: ‘Als werkelijk bedoeld wordt wat er staat, dan is dit wel een heel botte manier om te bezuinigen. Binnen een jaar help je de hele infrastructuur van de dagbesteding daarmee om zeep.’

Hij wijst erop dat de VGN zich de afgelopen maanden flink heeft ingespannen om de bezuinigingen op vervoer naar de dagbesteding tegen te gaan. ‘Maar als het waar is wat hier staat, hebben we straks helemaal geen vervoer meer nodig.’

Schirmbeck vindt dat de maatregelen in tegenspraak zijn met ideologisch getinte passages in het regeerakkoord. ‘Als het gaat over zorg dichtbij mensen, word je helemaal warm. En het VN-verdrag voor mensen met een beperking wordt geratificeerd. Yes, eindelijk! Maar wat is de betekenis daarvan als mensen door dit soort drastische maatregelen worden getroffen? En wat betekent een ‘Participatiewet’ als je mensen die niet kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces, de mogelijkheid ontneemt om op een zinvolle manier hun dag in te vullen?’

Ook als de passages over het stopzetten en pas daarna overhevelen van de dagbesteding niet kloppen, is er volgens Schirmbeck nog steeds sprake van drastische maatregelen. De overheveling van begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ naar de gemeentelijke Wmo heeft betrekking op 110.000 cliënten en gaat gepaard met flinke kortingen. Tegelijkertijd vinden binnen veel gemeenten grote veranderingen plaats, omdat zij zich zodanig moeten verenigen dat zij straks minimaal 100.000 inwoners hebben. Schirmbeck: ‘In een periode waarin veel gemeenten vooral met zichzelf bezig zullen zijn, krijgen zij een grote verantwoordelijkheid voor mensen die zij nog niet kennen.’

Voor de VGN betekent dit regeerakkoord dat zij ‘echt aan de bak’ moet. Schirmbeck: ‘We gaan zoveel mogelijk samen optrekken met cliëntenorganisaties, om goed duidelijk te maken over wie het gaat.’ Deze zijn inmiddels zelf al flink naar buiten getreden om te wijzen op de gevolgen van het regeerakkoord voor de inkomenspositie en de dagbesteding van mensen met een beperking. Brengen zij niet teveel paniek teweeg? Schirmbeck: ‘Zij komen op voor het belang van hun leden en wat ze zeggen is niet onwaar. Laat het Nibud maar eens uitrekenen wat de gevolgen zijn. Mij valt op dat de eerste reacties op het regeerakkoord gaan over de gevolgen voor de koopkracht van de hogere en middeninkomens. De lagere zouden profiteren van de nivellering. Nou, als je beperking hebt, heb je volgens mij het nakijken.’

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning