Nieuws

VGN stelt vragen over wetsvoorstel verbeteren toezicht, handhaving en controle

30 september 2014

De Tweede Kamercommissie voor VWS behandelde op 23 september het wetsvoorstel wijziging Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving. Het doel van dit wetsvoorstel is onder meer om fraude in de zorg en onterechte betalingen te voorkomen. Hiervoor zouden betere mogelijkheden voor toezicht en handhaving moeten komen. De VGN heeft in een brief (bijlage) aan de Kamercommissie vragen gesteld en haar zorgen geuit.

wetdba

De VGN begrijpt het doel van het wetsvoorstel, maar vindt wel dat dit gepaard moet gaan met essentiële waarborgen voor de gegevensuitwisseling. Zo vindt de VGN dat er heldere criteria moeten zijn welke gegevens mogen worden opgevraagd en door wie. Dit speelt onder andere bij materiële controle door zorgkantoren. Sommige zorgkantoren (onder andere Achmea) gaan volgens de VGN heel ver bij de dossiercontrole. Zij beoordelen bij de detailcontrole de passenheid van de zorg. Omdat in de AWBZ een onafhankelijke indicatie gesteld wordt en de IGZ toezicht houdt op de kwaliteit, is het volgens de VGN niet aan het zorgkantoor om dit ook nog eens te gaan doen.

Ook zijn we bezorgd over de privacy van cliënten als voor de controle niet volstaan wordt met de conclusie van de medisch adviseur, maar de zorgverzekeraar meer gegevens van de medsicah adviseur wil hebben. Verder vragen we aandacht voor toename van de administratieve lastendruk.

We hebben de Tweede Kamercommissie verzocht om de minister te volgende vragen te stellen: 

Detailcontrole

De minister te vragen welke criteria gelden bij materiële controle door het zorgkantoor voor zijn oordeel of de "prestatie het meest aangewezen was"

Uitwisseling van gegevens

De minister te vragen om de wettelijke regeling aan te passen met het oog op het bewaken van de privacy van cliënten

Adminstratieve lasten

Hoe voorkomt de minister dat als gevolg van intensivering van het toezicht de administratieve lastendruk voor aanbieders van gehandicaptenzorg stijgt? 

Wij houden u via onze site op de hoogte van de behandeling van dit wetsvoorstel.

Deze pagina is een onderdeel van: