Nieuws

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 door Eerste Kamer aangenomen

27 mei 2019

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is aangenomen door de Eerste Kamer. De inwerkingtredingsdatum is nog niet bekend.  Dit kan 1 januari 2020 zijn, maar ook 1 juli 2020.
De precieze datum hangt af van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die nog door het parlement moet worden besproken en ook nog voor advies aan de Raad van State moet worden voorgelegd.  Er van uitgaande dat een half jaar voorbereidingstijd wordt gehanteerd vóór dat de wet in werking treedt, zou de vaststelling van de AMvB uiterlijk 1 juli a.s. moeten zijn afgerond. Dit lijkt een onmogelijke opgave en naar alle waarschijnlijkheid zal dan ook de inwerkingtreding niet 1 januari 2020, maar 1 juli 2020 worden. Zodra wij hierover finale duidelijkheid krijgen van het ministerie van VWS zullen wij u hierover berichten.
De VGN is onlangs samen met cliëntenorganisaties begonnen met de voorbereiding van de implementatie van de wet. Er zullen bijeenkomsten komen en er zullen producten worden ontwikkeld zoals een handreiking en  modelovereenkomsten. Zodra hierover meer informatie beschikbaar komt zullen wij u dat melden.

groene banken eerste kamer

Meer informatie over de wetsbehandeling vindt u hier.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: