Nieuws

WOZ-waarde wordt opgenomen in het woningwaarderingssysteem

03 oktober 2015

Op 1 oktober 2015 is een wijziging in het woningwaarderingsstelsel (WWS, het puntensysteem om de maximale huurwaarde te kunnen berekenen) in werking getreden. Vanaf die datum gaat de WOZ-waarde onderdeel uitmaken van het WWS voor zelfstandige woningen. Gelijktijdig vervallen de onderdelen woonvorm, woonomgeving, hinderlijke situaties en schaarstepunten. Daarnaast vervalt de toeslag voor serviceflatwoningen en wordt er voor ‘zorgwoningen’ een toeslag geïntroduceerd.

Met het puntensysteem kunt u bepalen wat de maximale huurprijs van een huurwoning mag zijn (het gaat daarbij over sociale huurwoningen en niet over het geliberaliseerde segment). Er zijn diverse varianten, waaronder een puntensysteem (rekenmodel) voor zorgwoningen.
Het WWS kende tot nu toe ook de zogenoemde serviceflatwoning. Indien een woning aan de voorwaarden daarvoor voldeed, was een toeslag op de woningwaardering van 35% mogelijk. In de praktijk is gebleken dat die voorwaarden gedateerd waren. Als gevolg daarvan is de toeslag voor die woningen per 1 oktober 2015 vervallen. Tegelijkertijd is nu in het WWS een nieuw begrip geïntroduceerd: de ‘zorgwoning’. In geval een woning is aan te merken als ‘zorgwoning’ mag het totaal aantal berekende punten op grond van het WWS worden verhoogd met 35%. Wil er sprake zijn van een ‘zorgwoning’ dan dient aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Daarbij worden aan het woongebouw waarin de zorgwoning is gelegen diverse eisen gesteld, onder meer ten aanzien van toegang tot en breedtes van verkeersruimten, drempels en toegankelijkheid. Bovendien dient er een noodoproepinstallatie per woning aanwezig te zijn en in het woongebouw dienen er bepaalde gemeenschappelijke ruimten voor maaltijden of recreatie te zijn. 
Voor zittende huurders heeft deze wijziging geen consequenties voor hun huur. Bij nieuwe huurcontracten kan de verhuurder de huur verhogen in overeenstemming met het aangepaste WWS.

Voor een uitgebreid bericht verwijzen we naar de informatie van VBTM-advocaten. In dat bericht treft u ook een link aan met een overzicht van de (maximale) huurprijs bij het gescoorde aantal punten.
Het formele kabinetsbesluit luidt: Besluit van 8 juli 2015 tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met de introductie van de waarde op grond van de Wet waardering onroerende zaken). Deze  hebben we voor uw gemak in een bijlage opgeslagen.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: