Nieuws

Zeggenschap van zorgmedewerkers wettelijk vastgelegd

Leestijd: 2 minuten
27 juni 2023

Op 1 juli 2023 is de zeggenschap van zorgverleners in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz) vastgelegd. Met deze wijziging moet de zorgverlener die zorg verleent aan cliënten, in de gelegenheid zijn gesteld om invloed uit te oefenen op het beleid, voor zover dat beleid direct van belang is voor hun bijdrage aan het verlenen van goede zorg.

zeggenschap

Deze wijziging van de Wkkgz kan aanvullend worden gezien aan de verschillende initiatieven die gericht zijn op meer zeggenschap voor zorgmedewerkers.
Een voorbeeld hiervan is de opname van deze vorm van Zeggenschap in de cao gehandicaptenzorg (artikel 13.4) waarin "de werkgever het initiatief van zorgprofessionals" faciliteert. Een ander voorbeeld is de subsidieregeling Veerkracht en Zeggenschap, waarmee in 2022 in totaal € 12,75 miljoen beschikbaar is gesteld. Het uitgangspunt en doel van de Subsidieregeling en andere initiatieven in het kader van zeggenschap is dat zorgprofessionals in toenemende mate zeggenschap zouden moeten ervaren. Het Landelijk Actieplan Zeggenschap begeleidt zorgorganisaties met gesubsidieerde actieplannen, kennisclips en webinars

Voortgang vasthouden

Om de voortgang in Zeggenschap te monitoren is in opdracht van het Ministerie van VWS door Accuralis een monitor ontwikkeld die per september 2023 van start gaat. De monitor geeft door middel van input van verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders inzicht in de mate van ervaren zeggenschap binnen organisaties in zorg en welzijn. De monitor kan ook relevant inzicht bieden in welke interventies nodig zijn om zeggenschap te bevorderen.
Aanmelden voor deze monitor is mogelijk via de website van Accuralis.

Structurele aanpak

Om ervoor te zorgen dat zeggenschap voor zorgmedewerkers structureel wordt geborgd in zorgorganisaties is het van belang dat er in organisaties een cultuur is waarin zeggenschap wordt ondersteund. Dit vraagt om een cultuurverandering in zorg en welzijn. Ook hierom zijn binnen het arbeidsmarktprogramma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn (TAZ) meerjarige plannen worden gemaakt ten aanzien van zeggenschap waarin het stimuleren van deze cultuurverandering centraal staat.

Maarten Huttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: