Nieuws

Zorgorganisaties en Vennootschapsbelasting

04 april 2017

We attenderen op enkele artikelen uit het blad HEAD-line geschreven door belastingexperts, waarin de Vpb voor zorgorganisaties en zorgcorporaties wordt behandeld. We voegen de artikelen (met toestemming van PwC) als bijlagen toe. Eén van de artikelen is reeds in 2012 gepubliceerd, maar het geeft qua actualiteit nog steeds een goed beeld (bijlage 1). Het tweede artikel is recent geschreven en dateert van januari 2017 (bijlage 2). Een aparte sheet met een schets (bijlage 3) kan mogelijk ook verheldering geven. 

Vastgoedstichtingen worden (na 2012) niet per definitie Vpb-plichtig. Voor aparte vastgoedstichtingen van zorginstellingen wordt het risico op Vpb-plicht wel groter als gevolg van de koers van de staatssecretaris. Het vervallen van de vrijstelling (de zogenoemde 5-1-c) leidt echter niet per definitie tot belastingplicht voor alle vastgoedstichtingen van zorginstellingen. Omdat een stichting slechts belastingplichtig is indien en voor zover zij een onderneming drijft, zal zij eerst moeten beoordelen of haar activiteiten wel een ‘onderneming’ vormen. Van ondernemen is sprake  indien middels een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het oogmerk winst te behalen. Indien het winststreven ontbreekt, maar wel in concurrentie wordt getreden met andere vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen is óók sprake van een onderneming.

Zorginstellingen lopen risico’s met verhuuractiviteiten. De belastingdienst is van mening dat het enkel verhuren van (zorg)vastgoed zonder dat daarbij zorg wordt geleverd geen ‘zorgactiviteit’ is. Wat betekent dit dan voor zorginstellingen die (zorg)vastgoed bezitten, maar niet aan alle huurders zorg leveren? Bij bepaalde zorginstellingen stelt de belastingdienst al dat het verhuren van (aanleun)woningen en appartementen aan ouderen waar geen of nauwelijks (thuis)zorg wordt geleverd door die instelling, een niet-zorggerelateerde activiteit is. Het gevaar is dan dat niet wordt voldaan aan het 90%-criterium en dat de zorginstelling voor al haar activiteiten Vpb-plichtig wordt, zelfs voor haar reguliere zorgactiviteiten.

De wetswijzigingen die met ingang van 2012 van kracht zijn geworden hebben grote gevolgen voor zorginstellingen. Zowel zorgcorporaties als vastgoedstichtingen, maar ook de zorginstellingen zelf, zullen hun Vpb-positie opnieuw moeten gaan toetsen. Het hebben van een aparte vastgoedstichting is minder interessant geworden.

Voor fiscale informatie adviseren we u contact op te nemen met fiscalisten. Voor achtergrondinformatie kunt u uiteraard contact opnemen met de VGN, Hans Cosijnse (hcosijnse@vgn.nl) of Frits Mul (fmul@vgn.nl).

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: