Nieuws

Actueel
 1. Hoe is het SOEC tot stand gekomen?

  Nieuws

  In 2008 heeft de VGN het initiatief genomen om een extern erkenningsysteem te laten ontwikkelen om de kwaliteit van de bij- en nascholingstrajecten in de gehandicaptenzorg zo objectief mogelijk aan te tonen.

 2. Waarom een erkenningsysteem?

  Nieuws

  Het wordt door de toenemende concurrentie en verantwoordingseisen voor gehandicaptenzorginstellingen steeds belangrijker om de gewenste kwaliteit van zorg en ondersteuning aan te kunnen geven. De deskundigheid en professionaliteit van de medewerkers speelt een essentiële rol bij de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënten. De laatste jaren besteden externe Stakeholders zoals de IGZ bij hun inspecties nadrukkelijk aandacht aan de deskundigheid van het personeel. Het is voor instellingen in de gehandicaptenzorg dan ook steeds belangrijker geworden om de deskundigheid van hun medewerkers expliciet aan te kunnen tonen. Zeker daar waar medewerkers niet beschikken over initiële zorgdiploma’s.

 3. Bij het SOEC kunnen aanvragen worden ingediend voor het erkennen van bij- en nascholingstrajecten van gehandicaptenzorgmedewerkers. Bij de beoordeling van deze aanvraag toetst het SOEC of de het opleidingtraject dusdanig is vormgeven dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verondersteld mag worden dat de deelnemers aan het eind van de opleidingstraject die competenties hebben verworven die in de doelstelling van de opleiding zijn opgenomen.

 4. Veel instellingen ontwikkelen bij- en nascholingstrajecten, al dan niet in samenwerking met opleidings- of kennisinstituten. Daardoor wordt de kwaliteit van de opleiding niet objectief gewaarborgd. Door de toegenomen eisen aan de kwaliteit van de zorg en dienstverlening én de toenemende concurrentie wordt het steeds belangrijker dat instellingen de deskundigheid van hun medewerkers expliciet aan externe stakeholders aan kunnen tonen. Zeker als medewerkers niet beschikken over initiële zorgdiploma’s. Daarom heeft de VGN de Stiching OpleidingsErkenningen Care (SOEC) opgericht.

 5. Het Wetsvoorstel forensische zorg is aanhangig bij de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Justitie is bezig met de voorbereiding. Voor de inbreng van vragen van deze leden van de vaste commissie van Justitie en van VWS heeft de VGN een reactie gestuurd met vragen. Onze reactie met de vragen vindt u in de bijlage.

 6. Richtsnoeren zorggroepen van NMa

  Nieuws

  In augustus 2010 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) richtsnoeren voor zorggroepen uitgebracht. De NMa gaat in op het toepasselijk mededingingsrechtelijk kader voor samenwerking rond zorggroepen. Er is een zorggroep als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gemaakt om een coördinerende rol te spelen op het gebied van behandeling van een of meer chronische ziekten. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan multidisciplinaire samenwerking van zorgaanbieders bij diabetes mellitus.

 7. De gehandicaptenzorg in Nederland groeit gestaag, en wel met 6,4 procent gemiddeld per jaar. Dit blijkt uit het Brancherapport Gehandicaptenzorg 2009 van de VGN. Deze omzetgroei is grotendeels het gevolg van de aanhoudende groei van het aantal cliënten. Er is een forse groei te zien van het aantal sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen te zien. Ook de verschuiving naar zorg zonder verblijf valt op.

 8. Nieuwe beleidsregels WTZi

  Nieuws

  Zorgaanbieders van gehandicaptenzorg hebben op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) een toelating nodig om AWBZ-verzekerde zorg te mogen leveren. De minister van VWS kan beleidsregels maken, waaraan de aanvraag getoetst wordt en ook kan hij voorschriften verbinden aan de toelating. De 'oude' beleidsregels van 24 april 2008 zijn vervangen door nieuwe beleidsregels, die de Staatscourant op 28 september jl. publiceerde (bijlage).