Nieuws

Actueel
 1. Zorgkantoor Achmea heeft op 26 oktober 2007 een kort geding aangespannen tegen de Staat der Nederlanden en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Achmea komt voor de AWBZ zorg 40 miljoen euro te kort op de contracteerruimte die de NZa voor 2007 voor de zorgkantoorregio's van Achmea heeft vastgesteld. Achmea eiste dat de regels waarop het stelsel van contracteerruimte berust, buiten effect werden gesteld. Achmea vindt dat de regels voor de contracteerruimte en de uitvoering daarvan tegenover haar onrechtmatig zijn. Dit omdat de aanspraken van verzekerden hierdoor beperkt worden. Achmea wilde in ieder geval een bedrag van 40 miljoen, dat nodig is voor de zorg aan de verzekerden. Naast Achmea hadden zich enkele thuiszorgorganisaties in de rechtszaak gevoegd. Op 13 november 2007 heeft de rechter uitspraak gedaan. Hij bepaalde dat de Staat en de NZa de vrijheid hebben, en binnen de voor hen gelden kaders de plicht hebben, om de kosten van de gezondheidszorg te beteugelen. Maar de rechter vindt wel dat hij steeds in volle omvang kan beoordelen of de AWBZ zorgaanspraken gewaarborgd blijven. Achmea moest bewijzen dat de verzekerden ondanks haar maximale inspanning de AWBZ-zorg waar zij recht op hadden, niet konden krijgen. Omdat Achmea daar in dit kort geding niet in slaagde, vond de rechter dat het niet aannemelijk was geworden dat de contracteerruimte de aanspraken van verzekerden frustreert. Achmea werd daarom in het ongelijk gesteld. In de bijlage leest u de volledige uitspraak.

 2. De zorgkantoren hebben met Zorgverzekeraars Nederland een gezamenlijk contracteer- en inkoopkader voor 2008 ontwikkeld (bijlage). Op dit kader baseren de afzonderlijke zorgkantoren hun contracteer- en inkoopbeleid. In bijgaande ledenbrief van 25 oktober 2007 vindt u meer informatie over de inhoud van het kader, de inbreng van de VGN de veranderingen ten opzichte van het vorig kader.

 3. De Handreiking (niet-)reanimatiebeleid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is verschenen. De handreiking moet voldoende aanknopingspunten bieden om een (niet)reanimatiebeleid te vormen, of om bestaand beleid, indien nodig, aan te passen.

 4. Het ministerie van VWS heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om ongewenste/onvoorziene effecten van de aanbesteding van de huishoudelijke hulp bij te stellen. Het rapport van bureau Significant hierover is gereed (bijlagen). In het rapport staan haalbare varianten (andere vormen) van "beleidsrijk" aanbesteden voor gemeenten. De VGN herkent in het rapport varianten, die deels ingaan op de ongewenste effecten voor zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, die in onze brief van 16 april 2007 staan (bijlage). De VGN bereidt een reactie voor naar de Vaste Kamercommissie van VWS voor het Algemeen Overleg van 4 oktober 2007 over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarin dit rapport besproken wordt. Hierover informeren wij u nader op een later tijdstip.

 5. De kort geding rechter te Maastricht heeft op 30 augustus uitspraak gedaan in de zaak tussen een Limburgse thuiszorgorganisatie (COTL) en zorgkantoor CZ. De rechter heeft de eis van (COTL) dat zijn AWBZ budget opgehoogd moest worden - zijn overproductie betaald moest worden -afgewezen. De rechter kijkt naar het contract en de omstandigheden waaronder dit tot stand is gekomen via de aanbesteding. COTL had na de aanbesteding een bescheiden productieafspraak en deze was niet toereikend voor de nieuwe clienten die COTL daarna in zorg was gaan nemen. De rechter oordeelde dat de productieafspraak tussen partijen bindend is. Er zijn geen aanwijzingen dat CZ de overproductie hoeft te vergoeden. COTL had zich volgens de rechter moeten realiseren dat deze na de aanbesteding maar een bescheiden productieafspraak had en had maatregelen moeten nemen. De rechter staat COTL ook niet toe om de zorg aan de nieuwe cliƫnten af te breken. Zie in bijlage uitspraak rechtbank Maastricht

 6. Prestatie-eisen AWBZ

  Nieuws

  In dit document beschrijft het Bouwcollege de prestratie-eisen waaraan nieuwbouw in de AWBZ moet voldoen.

 7. De NMa kan onderzoek doen naar overtredingen van de Mededingingswet. De NMa ziet erop toe dat het kartelverbod niet wordt overtreden. Kartels zijn afspraken tussen ondernemingen die erop gericht zijn of tot gevolg hebben dat de concurrentie merkbaar beperkt wordt. Na een klacht of op grond van signalen kan de NMa besluiten onderzoek te gaan doen. Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg vallen onder het toezicht van de NMa. De NMa kan een zorgaanbieder onaangekondigd bezoeken. Voor de zorg heeft de NMa richtsnoeren gemaakt, die inmiddels zijn herzien (2004/2006). Hierin staat welke afspraken zorgaanbieders onderling wel en niet kunnen maken. (zie voorbeelden van verassingsbezoek en actielijst voor bedrfijfsbezoek NMa). De NMa heeft zelf ook een brochure uitgebracht over haar bevoegdheden. (bijlage).