Artikelen door Maartje van der Rijt

  1. De VGN heeft samen met leden een tweede versie van de Handreiking 'Kinderdienstencentra, opvang en logeren' ontwikkeld. Doel van deze handreiking is het bieden van handvatten bij de verdere opstart van jeugdhulp en zorg op kinderdienstencentra, ook voor jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar, en het stap voor stap verder opstarten van opvang en logeren voor jeugdigen met een beperking.

    Foto Handreiking KDC
  2. Gemeenten geven aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming tijdens de coronacrisis een omzetgarantie. Het eerdere akkoord tussen VWS en VNG hierover is nader uitgewerkt en op 16 april gepresenteerd. De jeugdbranches zijn tevreden over de gemaakte afspraken, maar maken zich zorgen over de administratieve lasten bij de uitvoering ervan. Op enkele punten komt de VNG nog met een nadere handreiking voor gemeenten, op andere punten niet. De branches hameren op het belang van een eenduidige en uniforme uitvoering van de afspraken door gemeenten. BGZJ-voorzitter Hans Spigt: ‘Als iedere gemeente op een andere manier gaat rekenen en andere spelregels hanteert, dan wordt dat een enorme bureaucratie. We hopen op scherpe handreikingen van de VNG, maar we pakken als branches ook zelf de handschoen op. We komen op korte termijn met voorstellen voor een werkbare uitvoering van de afspraken’.

  3. Kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties hebben tijdens deze coronacrisis harder dan ooit hulp nodig. Zeker nu plekken die normaal ondersteuning, afleiding of veiligheid kunnen bieden, zoals scholen, dag- en opvangcentra, grotendeels dicht zijn. De samenwerkende beroepsverenigingen werken nu met alle jeugdhulpverleners in het jeugdveld onder moeilijke omstandigheden en moeten rekening houden met de mentale en lichamelijke gezondheid van de jeugd, met die van ouders én zichzelf. De maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tégen gaan maken het juist voor jeugdhulpverleners niet altijd gemakkelijk hun werk te doen. De samenwerkende beroepsverenigingen zijn daarom ontzettend trots op de hulpverleners die er alles aan doen jeugdigen en gezinnen te blijven begeleiden en behandelen.

  4. De jeugdbranches beoordelen de plannen van ministers De Jonge en Dekker, die ze vandaag op 20 maart hebben gepresenteerd, als een constructieve basis om volgende stappen te zetten voor een betere organisatie van jeugdhulp en jeugdbescherming. De urgentie is duidelijk en wordt door de branches onderstreept. De problematiek binnen de jeugdhulp, jeugdpsychiatrie en jeugdbescherming heeft nu al grote gevolgen voor kwetsbare kinderen en gezinnen. De onzekerheid van het coronavirus maakt de situatie nog zorgelijker. Daarom willen de jeugdbranches in gesprek blijven met de ministeries en VNG over oplossingen voor de korte en de lange termijn.

  5. Op 30 januari zijn het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom tot een gezamenlijke afspraak gekomen: Jongeren mogen in een gezinshuis blijven wonen tot hun 21e verjaardag.