Projectleider Praktijklaboratoria ‘Ambulante onvrijwillige zorg in de praktijk van de gehandicaptensector’

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) en de Federatie Landbouw en Zorg zoeken een projectleider.

De Wet zorg en dwang (Wzd) is per 1 januari 2020 in werking getreden, maar wordt in de ambulante praktijk in de gehandicaptensector nog weinig toegepast. Dit heeft meerdere oorzaken, onder andere:   

 • De multidisciplinaire overleg- en samenwerkingsstructuur die voor uitvoering van de Wzd noodzakelijk is, ontbreekt deels in de ambulante praktijk; 
 • er is onduidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling bij ketensamenwerking;
 • er is onbekendheid met de Wzd en de toepassing van de wet; 
 • er missen randvoorwaarden, zoals betaaltitels;  
 • de coronacrisis heeft implementatie van de Wzd in de weg gestaan en vertraagd.   

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) en de Federatie Landbouw en Zorg vinden het belangrijk dat de rechtspositie van mensen met een beperking in de ambulante praktijk goed wordt beschermd, in het bijzonder wanneer onvrijwillig zorg niet voorkomen kan worden.

Het is essentieel dat professionals goed worden toegerust om onvrijwillige zorg te voorkomen, alternatieven te bieden en/of indien nodig zorg met dwang zorgvuldig toe te passen. Het project ‘Praktijklaboratoria Wzd’ richt zich op het delen van goede voorbeelden in (het voorkomen van) de toepassing van onvrijwillige zorg in de ambulante praktijk. Daarnaast gaat het om het identificeren van knelpunten en het adresseren van deze knelpunten (lokaal, regionaal, landelijk). Het beoogde resultaat is dat er met inachtneming van de rechtspositie van cliënten sprake is van een veilige en zorgvuldige toepassing van de Wzd. Waarbij lokale en regionale oplossingen kunnen worden ingezet die goed aansluiten op de complexiteit van de ambulante praktijk.

Voor de coördinatie van dit project zoeken wij een projectleider

 • 8 uur per week
 • voor de periode van 18 maanden tot uiterlijk 31 december 2022

De projectleider heeft tot taak, samen met relevante partijen en professionals, de lokale en eventueel regionale toepassing van onvrijwillige zorg in de ambulante praktijk binnen de gehandicaptensector te ondersteunen door uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast worden eventuele vraagstukken en knelpunten geadresseerd. Het uitgangspunt van de Wzd is: alleen onvrijwillige zorg als het echt niet anders kan, ook in de thuissituatie, en altijd afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt.  

Dit is wat je gaat doen 

Jij als projectleider:

Inventariseert en signaleert

 • Informeert de achterban van VGN, BVKZ en Federatie landbouw en zorg over hun rol en verantwoordelijkheid in het toepassen van de Wzd in de ambulante praktijk in de gehandicaptensector;
 • inventariseert waar in de zorg voor mensen met een beperking onvrijwillige zorg plaatsvindt in de ambulante praktijk;
 • inventariseert verbeterpunten die al eerder uit onderzoek naar voren zijn gekomen bij de toepassing van de Wzd in de ambulante praktijk;
 • signaleert praktijkknelpunten bij grote en kleinschalige zorgaanbieders ongeacht de financieringsvorm in de gehandicaptenzorg in de uitvoering van de wet gericht op de ambulante praktijk.

Inventariseert, stimuleert en organiseert kennisuitwisseling

 • legt contacten met een zo’n breed mogelijk spectrum aan organisaties betrokken bij uitvoering van de Wzd in de ambulante praktijk;
 • inventariseert welke goede voorbeelden of alternatieven er zijn/worden gebruikt in de toepassing van de Wzd in de ambulante praktijk;
 • organiseert bijeenkomsten met een klankbordgroep met deskundigen en stakeholders;
 • bespreekt en adresseert de knelpunten in de klankbordgroep met deskundigen en stakeholders;
 • organiseert de kennisuitwisseling via ledenbijeenkomsten, Q&A’s of anderszins via de kanalen van betrokken organisaties;
 • organiseert (regionale) bijeenkomsten om praktijkervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar;
 • ontwikkelt  informatieproducten, o.a. het inrichten van een webdossier, ontwikkelt/ ontsluit Q&A’s en beschrijft de dilemma’s in de praktijk.

Monitort en rapporteert:

 • monitort veel voorkomende vragen/knelpunten en geeft deze door aan VWS en andere partijen ten behoeve van de evaluatie en implementatie van de wet;
 • stemt af met VWS en andere partijen als er vragen zijn vanuit het project niet te beantwoorden zijn op basis van wetteksten en handreikingen.

Je stemt af met beleidsadviseurs van de branches, met de projectleider Praktijktuinen en met het bureau dat in opdracht van VWS het veld verder op weg helpt met de implementatie van de Wzd. Je wordt waar nodig geadviseerd ten behoeve van bijvoorbeeld de tekstredactie en vormgeving van de informatieproducten of het plaatsen van een advertentie of artikel, of een bericht in de nieuwsbrief door een medewerker van de afd. communicatie van VGN. De informatieproducten worden vrij toegankelijk ter beschikking gesteld via de website van betrokken organisaties. Verder heb je een belangrijke verantwoordelijkheid in de communicatie tussen betrokken lokale en regionale partijen en op landelijk niveau.   

Dit ben jij!

Een academisch werk- en denkniveau en kennis van de Wzd.

Bovendien heb je ervaring met het (bege)leiden van projecten en word je enthousiast van deze vorm van werken. Samenwerking met de vele verschillende belanghebbenden en de complexiteit van het project vereisen uitstekende communicatieve vaardigheden. Je hebt een scherp oog voor de belangen, bent sensitief en weet als geen ander hoe je een verbinding aangaat met de

verschillende betrokkenen. Je beschikt over goede netwerkvaardigheden. Daarnaast is een gestructureerde aanpak kenmerkend voor je werkwijze.  

Dit is wat we jou bieden

Wij bieden een interessante opdracht tot eind 2022 (afhankelijk van het verloop van de praktijklaboratoria) tegen een marktconform tarief. Afspraken worden gemaakt in een overeenkomst van opdracht en betaling geschiedt vanuit subsidiegelden verstrekt door VWS. 

Enthousiast en geïnteresseerd?  

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jos Noordover jnoordover@vgn.nl 0613214364 (vanaf 6 mei).  

We kijken uit naar je email met motivatie en CV, die je uiterlijk 24 mei 2021 kunt sturen naar personeel@vgn.nl t.a.v. team HR. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.