Thema

Administratieve lasten en verantwoording

Administratieve lasten en verantwoording in de gehandicapten zorg.

Uitgelicht

Tijdlijn

juli 2015

  • Na een bijeenkomst op bestuurlijk niveau met alle stakeholders in februari, is de werkgroep Vereenvoudiging financiële productieverantwoording (VFP) - onder de vlag van project iZA - sinds de officiële start in maart 2015 vier keer bij elkaar geweest. De leden van de werkgroep VFP, onder technisch voorzitterschap van Lenard Markus (senior beleidsmedewerker ActiZ), zijn vertegenwoordigers van brancheorganisaties (ActiZ, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, VGN, ZN, NBA), VNG, VWS, NZa en enkele financieel deskundigen uit het veld. Inhoudelijke begeleiding vindt plaats vanuit AAG en Verstegen Accountants.

juni 2015

  • Op 16 juni 2015 vond de startbijeenkomst van het VGN-praktijknetwerk 'Vermindering Administratieve Lasten' plaats. Vertegenwoordigers van veertien lidinstellingen van de VGN kwamen in Utrecht bijeen om ervaringen uit te wisselen over dit thema. Drie instellingen die hebben deelgenomen aan het Experiment regelarme instellingen (ERAI) gaven een presentatie over hun aanpak en de bereikte resultaten met het terugdringen van administratieve lasten. Vervolgens werd in subgroepen doorgepraat over in hoeverre andere instellingen hieruit inspiratie kunnen opdoen om de administratieve lasten binnen hun organisatie terug te dringen.

  • Als onderdeel van het Verantwoordingsonderzoek 2014 heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar (de aanpak van) de regeldruk in de gehandicaptenzorg. De omvang van regeldruk in de gehandicaptenzorg werd, uitgedrukt in geld, in 2010 geschat op 65 tot 79 miljoen euro. Sinds 2004 probeert VWS om onnodige regels aan te pakken, zodat meer tijd kan worden besteed aan cliënten. Er zijn kwantitatieve doelen gesteld om onnodige regeldruk te verlagen. De berekening van regeldruk kent echter begrenzingen en de door VWS gerealiseerde verlaging van regeldruk is niet altijd merkbaar voor het veld. Daarom is VWS onder meer in de gehandicaptenzorg gestart met een maatwerkaanpak (Experiment Regelarme Instellingen). Deze aanpak is veelbelovend.

april 2015

  • Ter voorbereiding op de inkoop van 2016 werkt iZA (ActiZ, BTN, Federatie Opvang, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en VGN) met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) aan het ontwikkelen van een standaardlijst van productcodes en productomschrijvingen.

oktober 2014

  • De experimenten in het kader van 'Regelarme instellingen' hebben veel opgeleverd volgens staatssecretaris Van Rijn (VWS). 'Een betere kwaliteit van leven voor de cliënt, terwijl minder uren zorg nodig bleken. Minder administratieve lasten, vooral doordat zorgaanbieders hun eigen registratiecultuur hebben aangepast.' Dat schrijft Van Rijn aan de Tweede Kamer.

april 2014

  • De afgelopen maanden heeft de VGN in BOZ verband overleg gevoerd met VWS, de Kamers van Koophandel en Vektis over de aangepaste definitie van het begrip 'vestiging' in het Handelsregister. Dit overleg heeft ertoe geleid dat er in de definitie rekening wordt gehouden met de wijze waarop de langdurige (gehandicapten)zorg is georganiseerd.