VGN maakt zich zorgen over voortbestaan van twee belangrijke subsidieregelingen

subsidie

Binnen het VWS-programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ) wordt gewerkt aan de opdracht om het werk in de zorg zo te organiseren dat er zoals nu ook in de komende jaren niet meer dan 1 op de 6 werkenden in de zorg werkzaam is. Zonder dat hiervoor extra geld beschikbaar komt. VGN ziet een reëel risico opdoemen dat twee bestaande, succesvolle subsidieregelingen worden aangepast of vervangen om de middelen te vinden die voor die verandering nodig zijn. Dat willen we voorkomen en vragen we onze leden een korte enquête in te vullen.

Binnen het VWS-programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) wordt gewerkt aan de opdracht om het werk in de zorg zo te organiseren dat er zoals nu ook in de komende jaren niet meer dan 1 op de 6 werkenden in de zorg werkzaam is.

Het programma TAZ richt zich op drie programmalijnen:

  1. Ruimte voor innovatieve werkvormen
  2. Ruimte voor behoud van medewerkers
  3. Ruimte voor leren en ontwikkelen.

Vanuit de beschikbare middelen voor het programma TAZ geeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS) een impuls aan de transitie naar het ‘Anders werken’. VWS ondersteunt de beweging op ‘Goed werkgeverschap’ en ‘Een leven lang ontwikkelen’, zodat er een iteratief proces van anders werken, gecreëerde tijd en ruimte voor medewerkers en verzilvering op behoud en leren ontstaat. De idee is dat er vervolgens tijd en ruimte is om ‘Anders werken’ in te vullen.

Belangrijke instrumenten

Zowel het ‘SectorplanPlus’ en het ‘Stagefonds Zorg’ zijn meerjarige subsidieregelingen van het VWS. Sinds 2023 zijn deze regelingen door VWS gekoppeld aan het programma TAZ [onderdeel van het programma “Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn” (TAZ)]. Het ‘SectorplanPlus’ kent als doel om een extra impuls te geven aan opleidingstrajecten die zijn gericht op nieuwe (zij-)instroom, omscholing en behoud. Het ‘Stagefonds Zorg’ heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Zo kunnen met deze subsidieregelingen, nu nog zonder co-financiering, knelpunten in de arbeidsmarkt worden aangepakt.

Welk geld?

Het ministerie van VWS wil vanaf 2025 beschikbare gelden vooral inzetten op de verandering van regulier naar innovatief/strategisch opleiden. Aangezien hiervoor geen extra geld beschikbaar komt, ziet de VGN hier het reële risico opdoemen dat twee bestaande, succesvolle subsidieregelingen (het ‘SectorplanPlus’ en het ‘Stagefonds Zorg’) worden aangepast of vervangen om de middelen te vinden die voor die verandering nodig zijn. Dat willen we als VGN voorkomen. Dit mede omdat de gehandicaptenzorg sterk afhankelijk is van genoemde subsidieregelingen waar de ziekenhuizen en de ouderenzorg nog over specifieke, sectorale subsidiegelden voor opleiden kunnen beschikken.

Wat betekenen de huidige regelingen voor u?

Op 11 januari bespreekt de VGN dit onderwerp met VWS. Dan is het van belang om voor het behoud van de huidige subsidieregelingen te pleiten en dit te onderbouwen. Vandaar dat we u vragen om zeven vragen te (laten) beantwoorden vóór dinsdag 9 januari aanstaande? Dat kan via deze link.

Na beantwoording van de laatste vraag, sluit de enquête en zijn uw antwoorden opgeslagen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!