Achtergrond

Arbeidsmarktprognose zorg en welzijn 2023

Leestijd: 3 minuten
19 januari 2024

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de nieuwe prognose van het verwachte personeelstekort in de verschillende branches van zorg en welzijn. In die brief is op donderdag 21 december jl. de nieuwe prognose van het verwachte personeelstekort tot 2033 gepubliceerd. In de brief zijn enkele opvallende cijfers te vinden, ook voor de gehandicaptenzorg.

De meest opvallende conclusies:

  • Het verwachte personeelstekort blijft de komende jaren onverminderd groot en zal naar verwachting vooral na 2025 verder toenemen.
  • Er wordt (in het Referentiescenario) een tekort geraamd in 2032 van bijna 173 duizend werknemers in Zorg en Welzijn. Dat is hoger dan de uitkomst van de prognose van vorig jaar, toen een tekort van 155 duizend werknemers werd verwacht. 
  • Het tekort valt vooral hoger uit doordat er uit 2022 een lagere instroom vanuit het onderwijs en een hogere uitstroom van personeel uit de zorg wordt verondersteld.
  • In het Referentiescenario wordt voor 2033 een tekort geraamd van circa 195 duizend werknemers.
  • In het scenario Nieuw Beleid - waarin de effecten van een aantal recent genomen of te nemen maatregelen uit onder meer het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Regeerakkoord zijn meegenomen - komt het tekort in 2033 lager uit dan in het Referentiescenario, namelijk op bijna 190 duizend werknemers.
  • De grootste tekorten zijn te verwachten in de VVT, maar in bijna alle branches nemen op de langere termijn de tekorten toe.
  • Wat betreft beroepsgroepen zijn de verwachte tekorten in absolute aantallen het grootst bij "helpenden mbo 2", "verzorgenden mbo 3" en "verpleegkundigen" (mbo-, hbo- en gespecialiseerd).
  • Het verwachte tekort voor onder de beroepsgroepen wordt met name verwacht in de beroepen "specialist ouderengeneeskunde", "arts verstandelijk gehandicapten", "huisartsen" en "sociaal geneeskundigen" en beroepen in de GGZ.

 

Tekorten nemen toe

Het verwachte tekort aan personeel loopt de komende jaren op, doordat de zorgvraag harder stijgt dan het personeelsaanbod. In de eerste jaren is de verwachte toename nog (zeer) beperkt; na 2025 neemt het verwachte tekort snel toe, met name doordat de groei van het arbeidsaanbod afvlakt.

Als de huidige trends zich doorzetten wordt in 2033 een tekort van bijna 195 duizend werknemers verwacht (Referentiescenario). In het scenario Nieuw Beleid komt, door het per saldo remmende effect van de beleidsmaatregelen op de arbeidsvraag in de zorg, het verwachte tekort in 2033 naar verwachting lager uit dan in het Referentiescenario en bedraagt dan bijna 190 duizend werknemers.

In het Referentiescenario is het geraamde tekort in 2032 bijna 173 duizend. 
Dat is meer dan bij de prognose van vorig jaar toen een tekort van 155 duizend werknemers werd verwacht. Het tekort valt met name hoger uit doordat in de realisatiecijfers van 2022 de instroom vanuit onderwijs lager was en de uitstroom van personeel uit de zorg hoger was dan in eerdere jaren. Deze hogere uitstroom heeft voornamelijk te maken met de toegenomen algehele krapte op de arbeidsmarkt en daarmee toegenomen concurrentie en dynamiek op de arbeidsmarkt. Dit heeft ertoe geleid dat voor de toekomst ook een lager instroom vanuit het onderwijs en een hogere uitstroom wordt verondersteld.

Verwachte arbeidsmarkttekort in de gehandicaptenzorg

In alle branches zien we de tekorten de komende jaren naar verwachting verder oplopen. De toename is in absolute zin het grootst in de branche Verpleeghuiszorg. In de gehandicaptenzorg zien de cijfers er zo uit:

(tekort in jaartal, welk scenario en aantal vacatures)

2024                   (referentie- scenario)      =   7.800
2024                   (scenario Nieuw beleid)  =   8.400 
2033                   (referentie- scenario)      =   23.100 
2033                   (scenario Nieuw beleid)  =   23.000

 

De volledige brief, met daarin ook tekorten per beroepsgroep opgenomen, is als bijlage onder aan dit artikel toegevoegd.

Brief_arbeidsmarktprognose_zorg_en_welzijn_2023

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: