Achtergrond

intensieve begeleiding

03 december 2012

Een kleine groep hardnekkig zorgmijdende patiënten met een lichte verstandelijke beperking die veel overlast veroorzaakt, krijgt sinds een jaar een eigen aanpak. Doel is deze mensen op straat of thuis op te zoeken en te helpen op alle levensterreinen.

Een multidisciplinair team kan helpen bij het vinden van woonruimte, het aanvragen van een uitkering en het afbouwen van verslaving. Psychiaters kunnen bijkomende psychiatrische stoornissen diagnosticeren en behandelen. De nieuwe ‘bemoeizorg’ met de naam (Flexibele) assertive community treatment ((F)ACT) van Trajectum lijkt succesvol. De veertig SGLVG-cliënten  die in de pilot deelnemen hebben allemaal voortgang geboekt in hun leven. De meesten mijden de zorg die ze krijgen niet meer. Een man die al jaren op straat of in de gevangenis zat, verslaafd was, een psychotische stoornis had en een verstandelijke beperking, heeft nu een appartement. De behandeling van zijn psychische stoornissen kan nu beginnen. Hij is erg blij met de hulp, zegt begeleidend psycholoog Jan Enserink. Sinds een jaar werkt het Trimbos-instituut samen met de vier BORG-instellingen Trajectum, Ipse de Bruggen, Wier en Stevig. Het Trimbos-instituut ondersteunt deze instellingen bij het oprichten van FACT-teams voor hun SGLVG-cliënten. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie. (F)ACT is ontwikkeld als bemoeizorg voor zorgmijdende cliënten met ernstige en langdurige psychiatrische problemen. Mensen met een verstandelijke beperking en zeer ernstige bijkomende problemen vormen een nieuwe doelgroep. Het behandelteam bestaat uit veel specialisten: een psycholoog, psychiater, verpleegkundigen en  begeleiders. Ze bezoeken de cliënten zo vaak als nodig is. De cliënten behoren tot de meest complexe groep. Deze mensen zwerven vaak, een derde is gedetineerd en de rest loopt risico op crimineel gedrag. ‘Dat zullen niet meteen genezen mensen worden, maar nu er een grondige aanpak is voor deze allermoeilijkste groep, hopen we wel een verschil te maken’, zegt wetenschappelijk medewerker Laura Neijmeijer, die het programma coördineert vanuit het Trimbos Instituut. Voorheen bezocht een aantal van deze cliënten de polikliniek van Trajectum, maar het gros haakte af of werd van instelling naar instelling verwezen, omdat ze nergens echt op hun plek waren. Wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van de methode bij deze SGLVG-groep is net opgestart.