Achtergrond

Meer kleinschaligheid, minder bureaucratie

20 augustus 2012

AWBZ-zorg wordt overgeheveld en de zorg wordt kleinschaliger -daarover zijn de meeste politieke partijen het wel eens. Maar er zijn ook verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat om dwangmaatregelen en het meenemen van huisdieren. De standpunten op een rij.

Welke coalitie ook gaat regeren na de verkiezingen van 12 september, één ding is zeker: de AWBZ gaat op de schop. Die conclusie kun je trekken als je de verkiezingsprogramma’s van de belangrijkste partijen doorneemt. Sommige partijen, zoals de PvdA, willen dat de gemeente volledig verantwoordelijk wordt voor de langdurige zorg. VVD en D66 pleiten voor het overhevelen van AWBZ-zorg naar zowel zorgverzekeraars als gemeenten. De SP verandert weinig aan de langdurige zorg en de PVV houdt zich op de vlakte over hervormingen van deze sector. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een visie voor de verkiezingen geformuleerd. Daaruit blijkt dat ze graag ziet dat een kern-AWBZ overeind blijft, in ieder geval voor cliënten met een intramurale zorgbehoefte.
Bijna alle partijen hebben het over kleinschalige zorg dichtbij huis. De SP spreekt zelfs van ‘systematische schaalverkleining’. In de partijprogramma’s staan ook veel lovende woorden voor de zorgprofessionals, de ‘handen aan het bed’. Zij verdienen een goede beloning en PvdA, CDA en ChristenUnie willen de professionals meer ruimte geven om de zorg goed te organiseren. GroenLinks wil hen bovendien een grotere rol geven bij de indicatiestelling. Die partij wil, net als D66 en de SP, af van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Minder regels, bureaucratie en kostenbeheersing in de zorg is een wens van bijna alle partijen.
Keuzevrijheid, kleinschaligheid en kwaliteitsverbetering ligt ook ten grondslag aan de keuze van vijf van de tien partijen om scheiden van wonen en zorg door te zetten. Daarnaast zeggen alle partijen expliciet, behalve de PVV, dat ze het persoonsgebonden budget (pgb) willen behouden. SP, D66 en ChristenUnie vermelden dat ze misbruik en fraude met pgb’s krachtig willen bestrijden.
De VGN is ook voorstander van decentralisatie van een deel van de AWBZ naar gemeenten, maar pleit voor specifieke maatregelen voor bijzondere groepen, zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ze onderschrijft ook het scheiden van wonen en zorg, maar alleen als dat bijdraagt aan kwaliteit van de zorgverlening. In complexe gevallen, zoals mensen met ernstige beperkingen en bij gedragsproblemen, is zorg en wonen een integraal pakket, vindt de VGN.
De omstreden maatregelen van het Kabinet-Rutte om op de Sociale Werkvoorziening en het passend onderwijs fors te bezuinigen, draaien de meeste partijen terug. Een aantal vindt daarnaast behoud van speciaal onderwijs hard nodig.
In de verkiezingsprogramma’s staan ook unieke thema’s die verbonden zijn met één partij en die daarom niet in het overzicht terecht zijn gekomen. De Partij voor de Dieren wil soepele regels voor het meenemen van huisdieren naar instellingen. SP en VVD zijn de enige twee partijen die iets zeggen over dwangmaatregelen in de zorg. SP wil een verbod, terwijl de VVD ze als noodgreep acceptabel vindt. De PvdA vindt dat gehandicaptensport voor iedereen met een beperking vlakbij huis beschikbaar moet zijn. De ChristenUnie wil voorkomen dat kwetsbare jongeren met een lichte verstandelijke beperking gaan zwerven en de PVV wil landelijke programma’s tegen ondervoeding, uitdroging en doorligwonden.

Stemwijzer en Kieskompas
Dit jaar geen Stemwijzer of Kieskompas speciaal voor laaggeletterden of mensen met een verstandelijke beperking, zoals bij vorige verkiezingen. Prodemos (van de Stemwijzer) organiseert wel informatiebijeenkomsten voor deze groepen. Zoals een landelijke dag op 25 augustus samen met LFB, MEE Nederland en Platform VG. Op de internationale dag van de alfabetisering op 8 september verschijnt bovendien een speciale verkiezingskrant van Prodemos en Stichting Lezen en Schrijven . Kieskompas maakt dit keer geen ‘Kieskompas in beeld’, omdat de tijd en het geld daarvoor ontbraken , maar dit bedrijf kan wel op maat gemaakte bijeenkomsten organiseren.

Overzicht Verkiezingen
Klik hier voor het schema.

Initiatieven rondom de verkiezingen: http://www.noxqs.nl/2012/08/initiatieven-rondom-verkiezingen/