FAQ

Meer inzicht in de financiële gevolgen van uitkering naar werk

Mensen die de overstap willen maken van uitkering naar werk weten vaak niet wat hier de financiële consequenties van zijn. Het Nibud heeft met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rekentool ontwikkeld die de gevolgen van deze overstap in kaart brengt.

man en vrouw lopen in opslagruimte Leerwerkplek Pluryn

Met de lancering van de rekentool willen het ministerie en het Nibud mensen meer duidelijkheid bieden wat gaan werken betekent voor de hoogte de uitkering, het recht op toeslagen en het nettosalaris. De rekentool richt zich op mensen die vanuit een Wajong-, WIA-, WAO- of bijstandsuitkering aan het werk gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om dagbesteding, beschut werk, een baan in het kader van de banenafspraak maar ook regulier werk. Vaak is dit werk tijdelijk of in deeltijd, waardoor mensen te maken hebben met wisselende inkomsten en betaalmomenten en meerdere partijen van wie zij inkomsten ontvangen. De rekentool, uitkeringnaarwerk.nibud.nl, is er om in deze complexe situaties helderheid te verschaffen in de financiële gevolgen.

Deze pagina is een onderdeel van: