Forensische zorg en een licht verstandelijke beperking

Standpunt-VGN- forensische-zorg

Zo'n 35% van de mensen in de strafrechtketen heeft een licht verstandelijke beperking. Dat is ruim twee keer zoveel als in de reguliere bevolking. De VGN vindt dat deze mensen specifieke aandacht nodig hebben. Met de juiste behandeling en begeleiding tijdens hun verblijf in de strafrechtketen wordt de kans op recidive kleiner. Dat draagt bij aan een beter leven voor degene met een verstandelijke beperking én aan een veilige samenleving.

Goede forensische zorg begint met het herkennen van een licht verstandelijke beperking. Vroegtijdige screening is daarbij ontzettend belangrijk. Als blijkt dat een delinquent een beperking heeft, moet er naast behandeling ook begeleiding worden geboden die gericht is op het vergroten van vaardigheden. Om dit te kunnen bieden, is kennisuitwisseling en samenwerking tussen justitie, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg van groot belang.

Op dit moment wordt er in de strafrechtketen nog onvoldoende rekening gehouden met de licht verstandelijke beperking van een delinquent. De VGN pleit ervoor om in de waarheidsvinding rekening te houden met het feit dat mensen met een licht verstandelijke beperking sociale informatie minder goed verwerken. Taakstraffen moeten qua moeilijkheidsgraad aansluiten bij het niveau van de dader.

Strafbare feiten kunnen voorkomen worden als mensen met een licht verstandelijke beperking worden ondersteund bij het zelf begrijpen van en leren omgaan met hun beperking. Dit type ondersteuning is onderdeel van de reguliere zorg die aanbieders in de gehandicaptenzorg bieden. De komende jaren gaan we nog meer methodieken ontwikkelen en implementeren om strafbare feiten te voorkomen. Onze kennis en expertise delen we vervolgens weer met organisaties in de strafrechtketen.

Meer informatie leest u in ons position paper ‘Forensische zorg en LVB: Een beter leven in een veilige maatschappij’ (november 2017), zie bijlage.