GOUD ontwikkelt verkorte VB-Kwetsbaarheidsindex gericht op COVID-19

De Academische Werkplaats GOUD, een samenwerking van Erasmus MC, Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen, ontwikkelde een verkort instrument voor AVG’s en huisartsen om de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking te meten met COVID-19. Deze verkorte VB-Kwetsbaarheidsindex wordt nu door AVG's ingezet bij het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.

leidraadveiligezorgrelatie

Achtergrond  

De mate van kwetsbaarheid speelt mee in de afweging of een ziekenhuisopname en/of eventuele IC-opname wenselijk is bij een COVID-19 patiënt.  In de gezondheidszorg wordt daarvoor de Clinical Frailty Scale (CFS) gebruikt. Deze sluit echter niet goed aan bij mensen met een verstandelijke beperking omdat bij hen al vaak sprake van een levenslange beperking in het vermogen om zelfstandig activiteiten in het dagelijkse leven uit te voeren.  Om de kwetsbaarheid van deze doelgroep wel nauwkeurig in kaart te brengen, is de bestaande VB-Kwetsbaarheidsindex van GOUD een beter alternatief. Dit blijkt ook uit het onderzoek dat GOUD deed naar de beide instrumenten.

Festen: “We hebben op basis van data van bijna 1000 50-plussers met een verstandelijke beperking de CFS vergeleken met de VB-Kwetsbaarheidsindex. Hieruit blijkt dat maar liefst 92% op basis van de CFS ten onrechte ingedeeld werd als matig kwetsbaar en bijna 75% als ernstig kwetsbaar. Met de VB-Kwetsbaarheidsindex zouden deze mensen juist als minder kwetsbaar ingeschaald worden. Als je met de CFS te werk zou gaan, zou dit in praktijk een situatie kunnen opleveren waarin een COVID-19 patiënt met een verstandelijke beperking ten onrechte niet in aanmerking zou komen voor een ziekenhuisopname omdat hij of zij te kwetsbaar zou zijn. Het is te begrijpen dat dit ernstige gevolgen kan hebben.”

De verkorte VB-Kwetsbaarheidsindex is inmiddels opgenomen in ‘de Leidraad verwijzing van de volwassen patiënt met VB en (verdenking op) COVID-19’ van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marion Kersten
Telefoonnummer
06-13205983
Marion Kersten