Nieuws van leden

Reinaerde behoudt - ondanks verlies - gezonde financiële positie

Leestijd: 5 minuten
16 juni 2020

Er is veel waardering voor de directe zorg, begeleiding en behandeling van mensen met een beperking. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van het kwaliteitsrapport 2019. In 2019 heeft Reinaerde tevens op twee plaatsen nieuwe woningen gerealiseerd: aan de Prins Hendrikstraat in Woudenberg en Dennendalweg in Den Dolder. ‘Daarmee is voor veel cliënten een nieuwe en betere leefomgeving ontstaan.’ Ella van Lingen, bestuurder Reinaerde, vervolgt: ‘Het rapport heeft de titel “Samenspel in andere tijden” gekregen omdat we bij de verschijning van dit jaarrapport 2019, in de hele wereld plotseling in een andere tijd zijn gekomen. De coronacrisis vraagt ons op een andere wijze zorg en begeleiding te bieden. Op korte termijn heeft de coronacrisis, door de geboden zekerheden van de overheid en onze partners, een kleine invloed op onze financiën.'

Reinaerde gebouw

Meer zelfstandigheid en privacy in nieuwe woningen Den Dolder, Houten en Woudenberg

Mensen met een beperking hebben in hun appartement of studio nu (eindelijk) een eigen keuken, douche en toiletruimte, woonkamer en slaapkamer. Daarmee verandert voor veel cliënten hun manier van leven en de begeleidingsstijl; die wordt nog meer op het individu gericht. Er hoeft bijvoorbeeld met koken of muziek draaien minder rekening te worden gehouden met anderen. De methodiek die de begeleiders in Den Dolder hanteren, Triple C, is gericht op het ervaren van het gewone leven. Dat draagt samen met andere factoren bij aan meer persoonlijke mogelijkheden, meer welbevinden en hogere kwaliteit van bestaan.

Medewerkers ervaren steun in het werk

Medewerkers zijn meer gaan reflecteren. Teamreflecties hebben een structurele plek in de werkwijze gekregen. En er wordt beter aangesloten bij het perspectief van de cliënt. De reflecties in de teams gingen vooral over de rapportages en de relaties in de driehoek cliënt, familie en professional. De bouwsteen Zelfreflectie door teams ontwikkelt zich dus in de goede richting. Het in dialoog met de cliënt vaststellen welke ondersteuning nodig is, alert zijn op gezondheidsrisico’s en op kwaliteit van bestaan hebben we beter te borgen (bouwsteen: een verzorgd proces rond de individuele cliënt). Duidelijk is dat dat we ons te verbeteren hebben in de derde bouwsteen: uitvoeren en leren van onderzoek naar cliëntervaringen. Dit gaat om overzicht van inzichten uit dat onderzoek en in afstemming met de cliëntenraad de belangrijke verbeteracties bepalen.

We hebben in 2019 veel energie gestoken in het goede gesprek met de medewerkers (Dialoog Werkbeleving). Verbeterpunten liggen in onderbezetting/werkdruk en de balans werk-privé. We waarderen het dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om een tandje bij te zetten in een krappe arbeidsmarkt. In de komende tijd gaan we in samenspel de verbeterpunten uit de teamreflecties en de Dialoog Werkbeleving realiseren om de dienstverlening te verbeteren.

Gewenste verbeteringen

We werken aan kwaliteit van bestaan voor cliënten en werkplezier en waardering voor medewerkers. Om dit te realiseren hebben we duidelijk geformuleerd welke verbeteringen we willen bereiken:

  • We willen de stem van de cliënt beter horen.
  • Wij willen dat medewerkers met plezier werken en zich gewaardeerd voelen.
  • We willen dat ‘kwaliteit en continu verbeteren’ zichtbaar en merkbaar is in ieders gedrag.
  • We willen samen leren en experimenteren in effectieve en flexibele medezeggenschap die past bij de huidige tijdgeest.
  • Wij willen bereiken dat de financiën op orde zijn.

Negatief financieel resultaat: maatregelen getroffen om het tij te keren

In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het in balans brengen van de zorg- en vastgoedexploitatie en hebben we een sterke vermogenspositie gerealiseerd. Door de overspannen arbeidsmarkt en het niet voldoende kunnen binden van medewerkers is de inzet van uitzendkrachten vorig jaar met 70% gestegen. Dit heeft geleid tot een verlies van € 4,3 miljoen in 2019. Reinaerde heeft een gezonde vermogens- en liquiditeitspositie: hierdoor kon dit verlies worden opgevangen. Om inhoudelijke doelen te realiseren en het financiële tij te keren, hebben we sinds de zomer van 2019 een pakket maatregelen in uitvoering: dit werpt vruchten af.

Financiële vooruitblik: nieuwbouw kan doorgaan, effecten coronacrisis nog onduidelijk

In april 2020 is via woningcorporatie Viveste nieuwbouw voor cliënten opgeleverd aan het Spoor in Houten. Eveneens is gestart met de bouw van woningen aan de Cimbaalsingel in Nieuwegein. De financiers van de nieuwbouw hebben het vertrouwen hierin uitgesproken. ‘Dat is een mooie bevestiging van onze gezonde financiële positie voor deze belangrijke investeringen,’ aldus Ella van Lingen. ‘Op de langere termijn kunnen wij de financiële gevolgen van de coronacrisis nog niet overzien. Als wij onze dienstverlening ingrijpend moeten aanpassen om deze voort te zetten in de anderhalvemeter-samenleving, zijn wij ervan overtuigd dat deze gevolgen ons zwaar treffen.’

Meer informatie is te vinden in het jaarrapport 2019 'Samenspel in andere tijden'. Dit is een combinatie van het kwaliteitsrapport en jaarverslag.