Severinus, SWZ en Lunet slaan handen ineen voor regionale oplossingen gehandicaptensector

Maandag 19 december ondertekenden de bestuurders van Severinus, SWZ zorg en Lunet een samenwerkingsovereenkomst. De drie organisaties voor verstandelijk beperkten kiezen voor samenwerking om te zorgen dat de ondersteuning en zorg voor alle mensen met een verstandelijke beperking in die regio’s passend, kwalitatief en toegankelijk blijft, ook in de toekomst. En ook duurzaam en betaalbaar. Dat betekent met elkaar inzicht krijgen in de veranderende zorg- en ondersteuningsvragen, met elkaar keuzes maken en meer dan voorheen samen optrekken.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door bestuurders

De ontwikkelingen in de regio

In de regio’s Eindhoven en de Kempen neemt het aantal mensen met een verstandelijke beperking toe. Naast een toename van jonge mensen met een verstandelijke beperking, wordt deze doelgroep ook steeds ouder en wonen zij langer thuis. Tegelijkertijd zien we dat de zorgvraag verandert en complexer wordt. En dat de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving verandert. Erbij horen, eigen regie, actief meedoen en persoonlijke ondersteuning op maat worden nog meer dan nu, belangrijk.

Daarnaast daalt het aantal zorgprofessionals door krapte op de arbeidsmarkt. De betaalbaarheid van zorg blijft een uitdaging. Qua (technologische) innovatie liggen er kansen en uitdagingen. Uitdagingen die vragen om meer structurele regionale oplossingen, meer impact en dus intensieve samenwerking op al die gebieden.

‘We werken met elkaar aan een samenhangend en betaalbaar aanbod waarin iedere cliënt met een verstandelijke beperking binnen de regio’s Eindhoven en De Kempen een plek krijgt, georganiseerd vanuit onze gezamenlijke waarden.’

Bestuurders Severinus, SWZ en Lunet

Samen werken aan regionale maatschappelijke opgave

Severinus, SWZ zorg en Lunet ondersteunen regionaal op dit moment het overgrote deel van de mensen met een verstandelijke beperking en een Wlz-indicatie. De bestuurders van de drie organisaties zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om nog meer dan nu samen op te trekken. In het afgelopen jaar is de regionale, maatschappelijke opgave in beeld gebracht en zijn oplossingsrichtingen benoemd. In 2023 worden werkgroepen geformeerd om deze oplossingsrichtingen concreet te maken en de onderlinge samenwerking te verstevigen. Een samenwerking waarbij we ook andere regionale zorg-, welzijns- en gemeentelijke organisaties die mee willen werken aan deze regionale maatschappelijke opgave uitnodigen om deel te nemen.

Om deze samenwerking te verbreden organiseerden de drie organisaties in november een stakeholdersbijeenkomst voor bestuurders van zorg-, welzijns- en gemeentelijke organisaties in Zuidoost-Brabant. Behalve regionaal, wordt er ook op landelijk niveau nieuwsgiering naar deze samenwerking gekeken, zowel vanuit het ministerie als de minister zelf. Eind oktober bracht minister Conny Helder van langdurige zorg een werkbezoek aan Severinus en sprak zij met de deelnemende partijen over de samenwerking en aanpak van de ontwikkelingen in de regio. Elke winst die gemaakt kan worden door samenwerking om verspilling te reduceren, dient benut te worden.