Nieuws

Aanpak van agressie kan kosten besparen

12 mei 2014

Het investeren in anti-agressiebeleid in de zorg en jeugdzorg kan leiden tot minder incidenten, minder verzuim en daarmee besparingen. Dat maakt de nieuwe online rekentool, de Business Case, duidelijk. Dit instrument berekent wat agressie de organisatie jaarlijks kost en wat de financiële en kwalitatieve effecten van investeren of bezuinigen kunnen zijn.

Veel zorgorganisaties hebben vanuit hun anti-agressiebeleid wel een jaarlijks budget voor maatregelen en acties gericht op het terugdringen van agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers. Maar er zijn ook minder zichtbare kosten met agressie gemoeid. Zo leidt een agressievoorval al snel tot opvang, een melding in het registratiesysteem, nazorg, opvolging naar de dader, nabespreken in het team, mogelijk zelfs verzuimkosten van het slachtoffer. Dit maakt dat de echte kosten van agressie per jaar vaak ondoorzichtig zijn. En hoe kom je dan tot een verantwoorde jaarlijkse budgettering om agressie te verminderen?

Business Case

Met het nieuw ontwikkelde online instrument, de Business Case kun je in vijf stappen een kosten-batenanalyse maken van wat een incident gemiddeld kost en wat een afname van incidenten kan opleveren als er extra geïnvesteerd wordt in anti-agressiemaatregelen. Andersom krijg je inzicht in wat eventueel bezuinigen op anti-agressiebeleid oplevert of misschien wel kost door een toename van incidenten. De Business Case is ontwikkeld door sociale partners in de zorg en jeugdzorg om organisaties te helpen in hun aanpak van agressie.

Zuiverder discussie

“Het is voor de verantwoordelijken van veiligheid in de zorg zoals arbo-coördinatoren of HRM-managers lang niet eenvoudig om aan directies te onderbouwen waarom zij meer budget voor het terugdringen van agressie nodig hebben”, aldus Miriam Kop, als projectleider van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ namens de sociale partners verantwoordelijk voor het nieuwe instrument.

“De Business Case helpt om dat gesprek onderbouwd aan te gaan, juist door mogelijke besparingen of meerkosten van agressie inzichtelijk te maken en ook de niet-financiele baten mee te nemen. Als een bestuur ziet dat een extra uitgave aan maatregelen van 20 duizend euro kan leiden tot een besparing van 40 duizend euro en een betere kwaliteit van zorg doordat de incidenten afnemen, krijgt je een zuiverder discussie dan wanneer je alleen de uitgavenkant kunt benoemen.”

Gebouwd vanuit de praktijk

Aan de ontwikkeling van de rekentool is een uitgebreide praktijkstudie voorafgegaan. Onderzoeksbureau LOCOmotion heeft met elf zorgorganisaties uit verschillende zorgbranches gesproken om tot een compleet plaatje en onderbouwde kengetallen te komen, zogenaamde ‘expert guesses’. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat incidenten die niet gemeld worden gemiddeld genomen een vijfvoud is van het aantal gemelde incidenten.

Starten met de Business Case?

Klik hier voor de Business Case. De Business Case is gratis en anoniem te gebruiken door medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (GGZ), de gehandicaptenzorg (GHZ), de jeugdzorg (JZ), de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (VVT) en de ziekenhuizen, zowel algemeen als categoraal, umc's en revalidatiecentra (ZKH).

De Business Case is onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’, www.duidelijkoveragressie.nl, van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van het actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Abvakabo FNV, ActiZ, BTN, CNV Publieke Zaak, FBZ, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen