Nieuws

Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo vastgesteld

10 november 2020

VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA (beroepsorganisatie van accountants) en het Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben gezamenlijk een aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de corona-compensatie 2020. Er is sprake van één verantwoording over het jaar 2020 op basis van een ‘drie-sporen beleid’. Om de administratieve lasten in de hand te houden is het van belang dat gemeenten en aanbieders deze aanpak ook daadwerkelijk volgen en niets extra’s uitvragen.

jaarverantwoording

Deze verantwoording kent een drie-sporen beleid, dat in het kort neerkomt op het volgende:

  1. Spoor 1: Verantwoording over geleverde zorg (regulier of aangepast) mbv format productieverantwoording en landelijk accountantsprotocol.
  2. Spoor 2: overeenstemming tussen aanbieder en gemeente over de omvang van de niet-geleverde zorg (continuïteitsbijdrage) en meerkosten, bij voorkeur ondersteund door de eerder dit jaar gepubliceerde formats voor Omzetgarantie en Meerkosten. Anders dan soms wordt verondersteld, is een accountantscontrole hierop niet mogelijk.
  3. Spoor 3: toelichting door de zorgaanbieder op de ontvangen coronacompensatie en meerkosten. Dit betreft een domeinoverstijgende totaaltoets op bovenmatige corona-compensatie via een bijlage bij de jaarrekening.

Om de administratieve lasten te beperken is het van belang dat gemeenten en aanbieders deze aanpak ook daadwerkelijk volgen en niets extra’s uitvragen. Ook bij afwijkende afspraken tussen gemeenten en zorgorganisaties over de wijze waarop omzetverlies wordt gecompenseerd – bijvoorbeeld door het doordeclareren van zorg zonder dat deze wordt geleverd - is van belang met gemeenten tot overeenstemming te komen over de definitieve verantwoording (spoor 2). De aanpak en verdere toelichting op het drie-sporen beleid vindt u op de website van het ketenbureau.

Webinar 18 november

Woensdag 18 november vindt een webinar plaats over de aanpak Verantwoording coronacompensatie sociaal domein 2020. In het webinar wordt dieper ingegaan op de totstandkoming van de drie-sporen-aanpak, de keuzes die gemaakt zijn door de betrokken partijen en de toepassing van de aanpak en de formats. Het webinar is bedoeld voor financials/controllers van gemeenten en zorgaanbieders en hun externe accountants. Mocht het tijdstip van het webinar u niet uitkomen, schrijf u dan toch in. Iedereen die zich geregistreerd heeft, ontvangt één of enkele dagen na het webinar een mail met de gegeven informatie en een link naar de opname, zodat u het webinar ook achteraf kunt bekijken.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: