Nieuws

Aanpassing regelgeving eerstelijnsverblijf voor 2019

14 december 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in juli 2018 de regelgeving eerstelijnsverblijf (elv) voor het jaar 2019 gepubliceerd. Deze regelgeving is aangepast en op 28 november 2019 opnieuw vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NZa.

Regelgeving en aanpassing

Het gaat om de volgende regelgeving die u via de link vindt op de site van de NZa:

De toelichting op de wijzigingen in de regelgeving voor 2019 kunt u lezen in de circulaire:

De aanpassing betreft het volgende: de NZa heeft in de regelgeving eerstelijnsverblijf een nieuwe prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing toegevoegd, waarover per 1 januari 2019 afspraken kunnen worden gemaakt.

Achtergrond

Sinds 2017 is het elv onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De ervaring leert dat verandering van zorgstelsel ook veranderingen in de organisatie en vaak ook zorginhoud met zich mee brengen. De NZa vindt het belangrijk dat er ingespeeld kan worden op de veranderende patiƫntenpopulatie en zorgzwaarte. In de regelgeving elv is daarom een nieuwe (experiment)prestatie voor resultaatbeloning en zorgvernieuwing toegevoegd. De experimentprestatie kan behulpzaam zijn in de verdere doorontwikkeling van elv, en de verdere doorontwikkeling van de gezamenlijke bekostiging met de geriatrische revalidatiezorg (grz) en de over te hevelen aanvullende geneeskundige zorg (agz).

Algemene prestatiebeschrijving

Binnen de prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing kunnen afspraken gemaakt worden over een nieuwe prestatie in plaats van de reguliere bekostiging, te weten de prestaties laag complex, hoog complex of palliatief terminale zorg. De nieuwe prestatie biedt de ruimte aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders om onderling afspraken te maken over het belonen van uitkomsten van zorg of zorgvernieuwing op lokaal niveau.

Als partijen van mening zijn dat de huidige prestaties niet voldoende ruimte voor maatwerk bieden, kan de prestatie worden afgesproken (bijvoorbeeld voor triage, behandeling van specifieke patiƫntendoelgroepen, extra inzet van behandeling, resultaatbeloning, etc.). De keuze of en zo ja voor welk doel deze prestatie wordt ingezet, is aan partijen.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: