Nieuws

Actualisatie Handreiking bezoek en logeren

28 oktober 2020

Naar aanleiding van de ‘tijdelijke wet maatregelen covid-19’ en de persconferentie van 13 oktober is de handreiking bezoek en logeren geactualiseerd. Het recht op bezoek is vastgelegd en er is nuancering aangebracht op hoe om te gaan met bezoek bij een (verdenking van een) besmetting.

meisje met een beperking knuffelt ander persoon

Richtlijnen in de gehandicaptenzorg 

De basis van bezoek en logeren blijft het opvolgen van de richtlijnen: 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen, bij klachten thuisblijven en drukte vermijden.

Uitgangspunt is dat er lokaal/op woningniveau wordt afgewogen op welke manier bezoek gerealiseerd kan worden, om invulling te geven aan de afweging tussen het psychisch welzijn en de medische kwetsbaarheid.  Er kunnen echter omstandigheden zijn, bijvoorbeeld de hoeveelheid besmettingen, de beperkte mogelijkheden van isolatie of de beperkte beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dat het tijdelijk niet mogelijk is om bezoek op de woning toe te laten.  In de tijdelijke wet covid-19 wordt een uitzondering op de beperking van bezoek gemaakt voor o.a. mantelzorgers en 1 familielid of naaste van een cliënt.
Alternatieve manieren van contact, zoals met bezoek buiten wandelen en/of (video)bellen/appen, blijven dan uiteraard ook tot de mogelijkheden behoren. Uiteraard binnen de geldende randvoorwaarden. Afstemming hierover vindt plaats op lokaal niveau samen met cliënten en/of verwanten, bij voorkeur zowel op collectief als individueel niveau.

Het is aan de organisatie om een afweging te maken of zij medewerkers en bezoekers preventief een mondkapje laten dragen.

Op weg naar een langer termijn beleid

Het is en blijft belangrijk om niet alleen te kijken naar wat op korte termijn nodig is maar ook naar de langere termijn. Nu we weten dat het nog een tijd zal duren voordat er een vaccin beschikbaar is, hebben we met elkaar om te gaan met het COVID-19 virus. Daarbij is de routekaart leidend voor de in te zetten maatregelen op landelijk of regionaal niveau.

Het vraagt een lange adem van ons allemaal. Daarin blijft het essentieel om cliënten en/of verwanten te betrekken bij te nemen maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met een juiste weging tussen veiligheid en kwaliteit van leven. Alleen op die manier is maatwerk mogelijk en ontstaat er draagvlak voor de te nemen maatregelen. Het gaat dan niet alleen om functionele afwegingen, maar juist ook over de vraag hoe een gezamenlijk antwoord te vinden op morele en ethische kwesties.

De ‘Handreiking bezoek en logeren gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek en logeren in coronatijd’  is tot stand gekomen in samenspraak met Ieder(in), KansPLus, LFB, LSR, Per Saldo, NVO, NVAVG, BVKZ, Federatie Landbouw en Zorg en VGN. U vindt de handreiking in de bijlage. 

 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: