Nieuws

Advies Positionering van behandeling in de Wlz

17 juli 2017

Het adviestraject over de positionering van behandeling in de Wlz van het Zorginstituut is eindelijk een stap verder. Een aangepast systeemadvies ligt momenteel voor bij de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. De reikwijdte van dit advies is beperkt tot institutionele zorg en geclusterd VPT. Daarnaast is uiteindelijk toch gekozen voor het opnemen van farmaceutische zorg in het Wlz pakket.

wlz

Naar een eenduidige zorg voor alle Wlz cliënten

De afgelopen maanden heeft het zorginstituut naar aanleiding van de consultatieronde en een bespreking van het eerste concept-advies ‘Naar een eenduidige zorg voor alle Wlz cliënten’ gewerkt aan een aangepast concept-advies. Het aangepaste advies verschilt met name op de reikwijdte van het advies en de omvang van het pakket. Het zorginstituut adviseert om behandeling en aanvullende zorgvormen integraal deel te laten uitmaken van het Wlz-pakket, waarbij één instelling verantwoordelijk is. Het Zorginstituut acht het gerechtvaardigd dat de keuzevrijheid voor een behandelaar wordt ingeperkt, omdat door integraliteit de kwaliteit beter wordt.

Alleen voor institutionele zorg en geclusterd VPT

Daarbij maakt zij de keuze om dit advies alleen van toepassing te laten zijn op institutionele zorg en de geclusterde VPTs. Voor thuiswonende cliënten (MPT, PGB en ongeclusterd VPT) geeft het Zorginstituut aan vanwege de aanwezigheid van mantelzorg, twijfel over haalbaarheid integrale zorg door 1 aanbieder en het VWS-traject rondom het Maatwerkprofiel geen uitspraak te kunnen doen over de positionering van behandeling voor deze groep.

Farmaceutische zorg

Daarnaast wordt in dit advies in tegenstelling tot het eerdere advies ook farmaceutische zorg (muv als onderdeel medisch specialistisch behandeling) integraal onderdeel van het Wlz pakket. De beleidsregel dure medicijnen blijft als compensatiesysteem bestaan. Nieuw is dat ook vervoer voor individuele behandeling deel gaat uitmaken van de Wlz.

Financiële gevolgen

Het zorginstituut geeft aan dat als gevolg van dit advies grofweg zo’n €672 miljoen moet worden overgeheveld van de Zvw naar de Wlz en dat ook nog meer middelen nodig zijn door de verbreding van de aanspraak farmacie, tandheelkundige en paramedische zorg.

Vervolg traject

Het Zorginstituut heeft in de vergadering van haar adviescommissie Pakket op 30 juni 2017 het aangepaste concept-advies besproken en dit advies ligt nu voor bij de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Daarna zal het naar de staatssecretaris worden gestuurd. De staatssecretaris heeft toegezegd om de Tweede Kamer na de zomer te informeren.

De VGN heeft op de eerdere versie van het concept-advies gereageerd. In hoofdlijnen ondersteunen wij dat concept-advies. De beperking van het huidige advies tot de institutionele zorg betekent het voortduren van verschil in aanspraak tussen cliënten met een zelfde indicatie. Wij blijven pleiten voor een integraal pakket voor alle Wlz cliënten, ongeacht de leveringsvorm. Wel kan door dit advies het ongewenste verschil tussen cliënten met verblijf met en zonder behandeling in hun pakket zo snel mogelijk worden opgelost. Het opnemen van farmaceutische zorg in het Wlz pakket, waarbij de beleidsregel dure medicijnen beschikbaar blijft, komt tegemoet aan voorwaarden die we hadden gesteld aan het overhevelen van deze zorg naar de Zvw.

De VGN is gestart met een traject om samen met de beroepsverenigingen de werkwijzen van behandeling en ondersteuning over complexe, veelal meervoudige zorgproblematiek en bijbehorende expertise beter te beschrijven. Hiervoor is een uitvraag onder leden gehouden, met een analyse van beschikbare beschrijvingen. Daarnaast wordt gewerkt aan een position paper over behandeling en een opzet voor de framing van behandeling. Hierover vindt eind september een bijeenkomst met leden van verschillende bestuurlijke adviescommissies plaats.

In de bijlage vindt u het advies dat nu voorligt bij de Raad van Bestuur van het Zorginstituut.