Nieuws

Advies Zorginstituut: behandeling integraal in de Wlz

06 oktober 2017

Zorginstituut Nederland  (ZINL) heeft op 27 september eindelijk het lang verwachte advies over de positionering van behandeling in de Wlz naar de staatssecretaris gestuurd. In het advies pleit ZINL ervoor om behandeling integraal in de Wlz op te nemen voor mensen die in een instelling verblijven. De VGN is blij met dit standpunt en hoopt dat de staatssecretaris van het nieuwe kabinet snel besluit tot het overnemen van het advies, zodat alle cliënten integrale en kwalitatief goede zorg en ondersteuning kunnen krijgen en de onduidelijkheid en onterechte verschillen tussen zorg aan cliënten met een zelfde zorgvraag kan worden opgeheven. Wel moeten de financiële consequenties van het besluit nog goed worden onderzocht.

Behandeling integraal in de Wlz

Het Zorginstituut heeft haar definitieve advies gebaseerd op het concept-advies van juni 2017. Het advies beperkt zich tot de institutionele zorg. Dit wordt gedefinieerd als zorg met verblijf of in geclusterd VPT. Voor deze cliënten worden alle Wlz behandeling en de aanvullende zorgvormen onderdeel van de aanspraak. Het gaat dan om: 

  • Algemeen en specifieke medische zorg (huisartsenzorg)
  • Paramedische zorg
  • Farmaceutische zorg
  • Behandeling van psychische stoornis als het integraal onderdeel uitmaakt van de  behandeling
  • Hulpmiddelen
  • Tandheelkundige zorg
  • Vervoer naar behandeling

Kwaliteit

Het Zorginstituut vindt het van belang dat ook binnen de langdurige zorg door de sector zelf in kwaliteitsstandaarden beschreven wordt wat goede zorg is. Zij vinden het belangrijk dat de sector zelf beschrijft wat binnen de langdurige zorg goede zorg is.

Financiële gevolgen

Als gevolg van het advies komt de behandeling voor alle Wlz cliënten die institutionele zorg ontvangen onder de Wlz. Dit betekent een overheveling van middelen voor de behandeling die nu nog voor een deel van de cliënten vanuit de Zvw wordt gefinancierd. Op basis van de huidige tarieven zou dit neerkomen op een overheveling van €690 miljoen van de Zvw naar de Wlz. Daarnaast is de aanspraak in de Wlz voor farmacie, hulpmiddelen en paramedische zorg uitgebreider dan in de Zvw. ZINL adviseert om in samenwerking met de NZa vervolgonderzoek te doen naar de financiële consequenties van de voorgestelde wijzigingen in beleid en regelgeving.

Behandeling voor Wlz-cliënten die thuis wonen

ZINL gaat in dit advies niet in op behandeling aan cliënten die thuis wonen met een MPT, PGB of ongeclusterd VPT. De redenen om dit nu niet op te nemen, zijn:

  • flexibiliteit en keuzevrijheid staan centraal bij deze leveringsvormen; het is de vraag of integrale zorg onder regie van één zorgaanbieder wenselijk is;
  • het Ministerie van VWS oriënteert zich op een andere systematiek voor de levering en bekostiging van de zorg thuis (Maatwerk in de Wlz). In dat traject past het ook om te bepalen hoe integrale zorg en keuzevrijheid tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dat is een politieke keuze.

Reactie VGN

De VGN is voorstander van het integraal opnemen van behandeling in de Wlz voor alle leveringsvormen. Wij zijn het op hoofdlijnen dan ook eens met het advies van het zorginstituut over de institutionele zorg. Met dit advies kan het traject voor verblijf cliënten en cliënten in geclusterde VPTs worden uitgewerkt. Daarbij is een belangrijke randvoorwaarde dat de tarieven en het beschikbare budget voldoende zijn om het integrale pakket inclusief behandeling te kunnen bieden. De VGN is in dit kader ook bezig met een traject om behandeling in de sector te gaan beschrijven.

De VGN vindt dat ook voor thuiswonende cliënten een integraal pakket aan zorg en behandeling beschikbaar moet komen.

Vervolg

De staatssecretaris zal een besluit gaan nemen over dit advies. Het is nu niet mogelijk iets over het tijdspad daarvan aan te geven.

Wel heeft het ministerie van VWS al opdracht gegeven tot een onderzoek naar de huidige uitvoeringspraktijk van behandeling met name hoe de behandeling nu wordt georganiseerd. Dit wordt de komende tijd door Significant uitgevoerd. Daar wordt de VGN maar ook verschillende leden bij betrokken.

Deze pagina is een onderdeel van: