Nieuws

Agenda voor de Zorg: ‘Investeer in vernieuwende zorg’

20 maart 2017

Investeer in vernieuwende zorg. Dat is de oproep aan een nieuw Kabinet door een brede coalitie van patiënten-, cliënten- en ouderenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders, publieke gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars. De zorgpartijen, verenigd in de Agenda voor de Zorg, willen de vernieuwing in de zorg bereiken door een actievere betrokkenheid van patiënten, meer inzet van innovatie en digitale zorg, meer goed opgeleide zorgverleners, een preventieakkoord, samenhangende afspraken over de kwaliteit en financiële kaders en minder regels. Dat zijn de hoofdpunten uit de agenda die vandaag door voorzitter Alexander Rinnooy Kan is gepresenteerd.

‘In 2012 presenteerden de partijen een ambitieuze agenda. Sindsdien zijn veel maatregelen genomen om Nederlanders toegang te kunnen blijven geven tot goede en betaalbare zorg. Ook is het duidelijk zichtbaar dat de organisatie van de zorg verandert; met name in de wijk. De zorg staat allesbehalve stil. Juist daarom is het nu van belang dat de energie niet gaat naar systeemveranderingen, maar naar het verbeteren van de zorg. Daarvoor zijn investeringen in vernieuwende zorg van levensbelang. En dat kan bij uitstek binnen ons gezondheidszorgstelsel,’ aldus Rinnooy Kan.

Frank Bluiminck, directeur van de VGN, sluit hierop aan: 'Ik vind het mooi dat er nu een positieve, gezamenlijke agenda ligt met ruimte om te investeren en te vernieuwen. Naast belangrijke thema’s als deregulering en stabiele bekostiging is er speciale aandacht voor technologie. Technologie kent bijna onbegrensde mogelijkheden voor mensen met een beperking om beter of zelfstandiger te kunnen leven. Ook de nadrukkelijke inzet op preventie, samen met gemeenten, moet ervoor zorgen dat kwetsbare mensen zich beter gaan voelen zodat ze ook beter kunnen meedoen in de samenleving'.

Actieve betrokkenheid patiënt

Patiënten worden in de plannen van de Agenda voor de Zorg actief betrokken in de zorg door de juiste informatie te geven, waardoor zij veel beter de regie kunnen nemen. Ook worden patiënten betrokken bij innovaties en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is het nadrukkelijk de bedoeling dat patiënten de toegang krijgen tot hun medische data en dat ze worden ondersteund bij eHealth-toepassingen. De zorgpartijen vragen de overheid daarom ervoor te zorgen dat voor iedereen duidelijk is hoe je verantwoording aflegt over de kwaliteit van de geleverde zorg. Het kan simpeler, zoals het instellen van één loket voor burgers die hulp nodig hebben.

Preventie

De partijen van de Agenda voor de Zorg willen een ‘preventieakkoord’ tussen de ministeries van VWS, SZW, gemeenten, de sociale partners en de partijen in de zorg en ondersteuning. Te denken valt aan activiteiten om gezondheid te bevorderen en een rookvrije generatie werkelijkheid te laten worden.

Samenhangende afspraken

Samenhang tussen convenanten en reële financiële macro-kaders zijn van groot belang. Partijen zullen zich daarom inspannen om de juiste zorg op de juiste plaats te leveren: goed, sneller, dichterbij en waar mogelijk goedkoper.

Inzetten op innovatie en digitale zorg

Investeren in vernieuwde zorg en preventie via een gezamenlijke innovatieagenda, dat is de wens van de partijen van de Agenda voor de Zorg. Ook moet er een eHealth snelweg om data-uitwisseling makkelijker te maken als basis voor digitale zorg.

Voorkom personeelstekorten

Er moeten voldoende opleidings- en stage plaatsen komen en er zijn investeringen nodig om zorgprofessionals aan te trekken en vast te houden. Investeringen op dit gebied zijn noodzakelijk om het dreigend tekort van gespecialiseerde zorgverleners het hoofd te kunnen bieden. De zorgpartijen pleiten voor het opheffen van de negatieve effecten van de flexwet.

Minder regels

Het verminderen van regels in de zorg blijft een belangrijk thema. Er is volgens de Agenda voor de Zorg een actieagenda nodig die het verminderen van onnodige regels in gang zet en houdt. Dat komt het beperkt en uitsluitend zinvol registreren de patiëntenzorg ten goede. Zorgpartijen moeten daarom zelf kunnen werken aan de vereenvoudiging van registratietrajecten. Vertrouwen van politiek en toezichthouders is hierbij een onmisbaar element.

 Tot slot vraagt de uitvoering van deze Agenda voor de Zorg een stabiele bekostiging en financiering met ruimte voor maatwerk.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: