Nieuws

Beoordeling waaier cliëntervaringsinstrumenten 2017-2019

13 december 2018

Voor het meten van cliëntervaringen (bouwsteen 2 van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg) kiezen zorgaanbieders uit een waaier van cliëntervaringsinstrumenten dat het beste past bij hun visie van zorg en dienstverlening. In opdracht van VGN worden deze instrumenten jaarlijks in het najaar beoordeeld op basis van vastgestelde criteria door een onafhankelijke Commissie van Deskundigen. 

 

De commissie was onder de indruk van het fantastische werk wat de ontwikkelaars, mede naar aanleiding van feedback uit de tweedaagse, hebben geleverd en hoe zij met verschillende vraagstukken aan de slag zijn gegaan. De commissie heeft de instrumenten beoordeeld aan de hand van de onderstaande criteria:

 1. Het instrument levert cliëntinformatie op individueel niveau.
 2. De systematiek is ingebed in de zorgplancyclus.
 3. Het instrument geeft zicht op ervaringen en concrete verbeterwensen van de individuele cliënt
 4. Gegevens kunnen (anoniem) worden geaggregeerd naar verschillende niveaus (team, afdeling/vestiging, organisatie)
 5. Er zijn waarborgen voor continuïteit van de ontwikkelaar wat betreft voortbestaan en doorontwikkeling
 6. Geëxpliciteerd is onder welke omstandigheden een instrumentarium zinvol is, en onder welke voorwaarden het tot zijn recht komt
 7. Beschreven is hoe bij potentiële gebruikers toetsing plaatsvindt op de aanwezigheid van de voorwaarden voor adequaat gebruik van het instrumentarium.

  Voor instrumenten ten behoeve van de doelgroep mensen met een Ernstig meervoudige beperking hanteert de commissie naast de bovenstaande criteria een aanvullend criterium:
   
 8. Dataverzameling geschiedt aan de hand van het instrument door tenminste twee personen, die elk vanuit verschillende perspectieven bij de cliënt betrokken zijn.

Daarnaast moet uiteraard voldaan worden aan de eisen van betrouwbaarheid en validiteit. Op basis van de ervaringen met de Waaier afgelopen jaren is de commissie van mening dat een al te omvangrijke Waaier zijn doel voorbijschiet. Voor een nieuw aangeboden instrument hanteert de commissie daarom op verzoek van het bestuur van VGN een extra afweging in de vorm van de vraag of het instrument meerwaarde biedt.

Reikwijdte

De Waaier is bedoeld voor instrumenten die cliëntervaringen ophalen voor verblijfszorg binnen de WLZ conform de reikwijdte van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017- 2022. Dit jaar zijn er instrumenten aangeboden die zich meer richten op ambulante zorg, dagbesteding of jeugdhulp en daarmee (deels) buiten de reikwijdte vallen. De commissie heeft deze ontwikkeling vertaald in een meta advies en juicht deze ontwikkeling toe. Het bestuur van VGN ondersteunt het advies van de commissie en laat het advies van de commissie nader onderzoeken om te komen met een voorstel in het voorjaar van 2019.

De commissie heeft op grond van de criteria (1-8) de volgende beoordeling uitgevoerd:

 • Categorie 1: Toegelaten tot de Waaier 2017-2019
 • Categorie 2: Toegelaten tot de Waaier 2017-2019 met ontwikkelopgave
 • Niet toegelaten tot de Waaier 2017-2019

Een afgewezen instrument blijft nog een jaar in de waaier zodat de gebruikers tijd hebben om een keuze te maken voor een ander instrument.

Actualisatie overzicht cliëntervaringsinstrumenten naar aanleiding van de beoordeling November 2018

Categorie 1: Toegelaten tot de Waaier 2017-2019:

 • POS (Stichting POS Nederland) 
 • Quality Cube ( Buntinx)
 • Dit vind ik ervan! 2.0 (Platform DVI)
 • Cliëntervaringsonderzoek (Customeyes)
 • Cliënten aan het woord (Ipso Facto)
 • Mijn Mening (Koraal groep)
 • Cliënten over kwaliteit (LSR)
 • Ben ik tevreden? (Praktikon)

Categorie 2: Toegelaten tot de Waaier 2017- 2019 met ontwikkelopgave:

 • C-toets OBC2.0 (Stichting Alexander)

Toegelaten instrumenten tot de waaier voor de periode 2017-2019 voor de doelgroep EMB

Categorie 1: Toegelaten tot de Waaier 2017-2019 voor EMB:

 • Ben ik tevreden-observatielijst Klein Kijken (Prakticon)

Categorie 2: Toegelaten tot de Waaier 2017- 2019 met ontwikkelopgave voor EMB:

 • Dit vind ik ervan - Ik toon (PlatformDVI) met ontwikkelopgave

Niet toegelaten tot de waaier 2017-2019:

 • Clientervaring (Customeyes) voor mensen met EMB

Daarnaast zijn er een aantal instrumenten ingediend die niet voldoen aan de huidige reikwijdte van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017- 2022. Daarover vindt momenteel communicatie plaats.

Het volledige overzicht van de cliëntervaringsinstrumenten vindt u onderaan dit artikel.

Deze pagina is een onderdeel van: